Ανάκληση από την πολεοδομία όλων των οικοδομικών αδειών που είχαν εκδοθεί επ’ ονόματι της εταιρείας «Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

626

Κόρινθος 26.9.2022
Αρ. πρωτ. 42199
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Ταχ. Δνση : Δημοκρατίας 1, Κόρινθος
Ταχ. Κώδικας : 20131 Προς: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
Τηλέφωνο : 27413-62833 ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.
Telefax : 27413-62820 80ο χλμ Ν.Ε.Ο.Α.Κ.
Πληροφορίες : Ι. Τσολάκης
Email : i.tsolakis@korinthos.gr
Θέμα: Ανάκληση των υπ’ αριθμ. 818/1989 & 983/1992 οικοδομικών αδειών που
είχαν εκδοθεί επ’ ονόματι της εταιρείας «Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 818/1989 οικοδομική άδεια που είχε εκδοθεί επ’ ονόματι της
εταιρείας «Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
2. Την υπ’ αριθμ. 983/1992 αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 818/1989 οικοδομικής άδειας
που είχε εκδοθεί επ’ ονόματι της εταιρείας «Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
3. Την διάδοχη κατάσταση της εταιρείας «Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» σε
«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», ως εταιρεία και νυν φορέας των
εγκαταστάσεων, οι οποίες κατασκευάστηκαν με τις υπ’ αριθμ. 818/1989 & 983/1992
οικοδομικές άδεις.
4. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/Α’/1999) «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Α.Ν. 261/1968 (ΦΕΚ 12/Α’/1968) «περί χρόνου ανάκλησης
παράνομων διοικητικών πράξεων».
6. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Την υπ’ αριθμ. Α122/2021 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης σύμφωνα
με την οποία ακυρώνει την απόφαση με αρ. πρωτ. 33789/3206/2016/15-02-2017 της
Υπηρεσίας μας, περί απορρίψεως των υπ’ αριθμ, 2586/22-06-2016 και 33789/18-08-
2016 αιτήσεων του Παναγιώτη Σπύρου, περί ανακλήσεως της υπ’ αριθμ. 818/1989
οικοδομική άδεια και της υπ’ αριθμ. 983/1992 αναθεώρησης της υπ’ αριθμ. 818/1989
οικοδομικής άδειας που είχαν εκδοθεί επ’ ονόματι της εταιρείας «Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε.».
8. Την υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης με την εκδοθείσα δικαστική
Απόφαση με αριθμό Α122/2021 του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.
9. Την υπ’ αριθμ. 41884/23-09-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος
Πολεοδομίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

 
Αποφασίζουμε
Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 818/1989 οικοδομική άδεια και την υπ’ αριθμ. 983/1992
αναθεώρησης της υπ’ αριθμ. 818/1989 οικοδομικής άδειας, που είχαν εκδοθεί επ’ ονόματι
της εταιρείας «Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Α122/2021
Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης και για τους λόγους που περιγράφονται
στο σκεπτικό της εν λόγω αποφάσεως.
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί ένσταση εντός 30 ημερών στο ΣΥΠΟΘΑ ή
προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια.
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Ιωάννης Σωτ. Τσολάκης
Μηχανολόγος Μηχανικός MSc

Κοινοποίηση:

1. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κορινθίας
Αγίου Νικολάου 29 – Κόρινθος

2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας
Κροκιδά 2 – Κόρινθος

3. Παναγιώτη Σπύρου
Πατρών 8 – Κόρινθος

4. Προϊστάμενο Τμήματος Πολεοδομίας

5. Γραφείο Δημάρχου

6. Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας