Απόφαση Λιμενάρχη Αντιπλοίαρχου Π.Κοντού- απαγορεύσεις αλιείας στις θαλάσσιες περιοχές αρμοδιότητας Λ/Χ Κορίνθου

375
Απόφαση κ. Λιμενάρχη Κορίνθου  Αντιπλοίαρχου Λ.Σ. Κοντού Χ. Παναγιώτη
που αφορά σε απαγορεύσεις αλιείας στις θαλάσσιες περιοχές αρμοδιότητας Λ/Χ Κορίνθου και Λ/Τ υπαγωγής του
και παρακαλούμε για την ενημέρωση του κοινού.

1. Την απαγόρευση της αλιείας με κάθε μέσο από την ξηρά και από την θάλασσα, σε απόσταση μικρότερη
των τριακοσίων (300) μέτρων από την πλησιέστερη ακτή, στις θαλάσσιες περιοχές αρμοδιότητας του
Λιμεναρχείου Κορίνθου και των Λιμενικών Τμημάτων υπαγωγής (Α΄Λ/Τ Αγίων Θεοδώρων, Β΄ Λ/Τ Ισθμίας, Γ΄Λ/Τ
Π. Επιδαύρου και Δ΄Λ/Τ Κιάτου), στις οποίες συχνάζουν λουόμενοι.
2. Την απαγόρευση της αλιείας με κάθε μέσο από την ξηρά και από την θάλασσα, σε απόσταση μικρότερη
των διακοσίων (200) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων που επισημαίνουν το σημείο που
φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις χαρακτηρισμένες ως πολυσύχναστες από την αρμόδια
επιτροπή του άρθρου 35 του ανωτέρω (δ) σχετικού παραλίες, περιοχής αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου
Κορίνθου και των Λιμενικών Τμημάτων υπαγωγής (Α΄Λ/Τ Αγίων Θεοδώρων, Β΄ Λ/Τ Ισθμίας, Γ΄Λ/Τ Π. Επιδαύρου
και Δ΄Λ/Τ Κιάτου) όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:
• Παραλία ΄΄Καλάμια΄΄, Δήμου Κορινθίων, από το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 37ο 56΄31,75΄΄ Β 22
ο
55΄22,52΄΄Α έως το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 37
ο 56΄10,90΄΄ Β 22
ο 54΄51,13΄΄ Α, μήκους 1.000 μέτρων.
• Παραλία ΄΄Λουτρακίου εντός Χ.Ζ.Λιμένα΄΄, Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, από το
σημείο με γεωγραφικό στίγμα 37ο 58΄36,91΄΄ Β 22ο 58΄35,81΄΄Α έως το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 37ο
58΄24,41΄΄ Β 22ο 58΄30,69΄΄ Α, μήκους 400 μέτρων.
2
• Παραλία ΄΄Λουτρακίου“, Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, από το σημείο με
γεωγραφικό στίγμα 37ο 57΄52,16΄΄ Β 22ο 58΄13,42΄΄Α έως το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 37ο 58΄24,41΄΄ Β 22ο
58΄30,69΄΄ Α, μήκους 1.000 μέτρων.
• Παραλία ΄΄Πευκάκια“, Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, από το σημείο με
γεωγραφικό στίγμα 37ο 56΄09,87΄΄ Β 23ο 09΄02,66΄΄Α έως το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 37ο 55΄42,09΄΄ Β 23ο
08΄41,78΄΄ Α, μήκους 1.000 μέτρων.
• Παραλία ΄΄Βραχατίου΄΄, Δήμου Βέλου Βόχας (Εντός Χ.Ζ.Λ. Βραχατίου), από το σημείο με γεωγραφικό
στίγμα 37ο 57΄52,57΄΄ Β 22ο 48΄11,21΄΄Α έως το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 37ο 57΄50,41΄΄ Β 22ο 48΄23,60΄΄ Α,
μήκους 300 μέτρων.
• Παραλία ΄΄Μπούσουλας“, Δήμου Μεγαρέων, από το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 37ο58΄15,71΄΄ Β 23
ο
13΄30,00΄΄Α έως το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 37ο 57΄59,13΄΄ Β 23
ο 12΄55,88΄΄ Α, μήκους 1.000 μέτρων.
• Παραλία ΄΄Ψάθα΄΄, Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, από το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 38ο 07΄0,04΄΄ Β 23ο
13΄2,36΄΄Α έως το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 38ο 06΄27,07΄΄ Β 23ο 13΄2,58΄΄ Α, μήκους 1.000 μέτρων.
3. Οι ως άνω απαγορεύσεις τίθενται σε ισχύ από την 7
η
Ιουνίου 2022 έως και την 30η
Σεπτεμβρίου 2022.

4. Οι παραβάτες της παρούσας Απόφασης, η εκτέλεση της οποίας ανατίθεται στα στελέχη του Λιμεναρχείου
Κορίνθου και των Λιμενικών Τμημάτων υπαγωγής, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή άλλες συντρέχουσες
ευθύνες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973
(ΦΕΚ Α΄ 261), όπως ισχύει.
5. Κάθε προγενέστερη Απόφαση η οποία ρυθμίζει ίδια θέματα, καταργείται.
6. Να καταχωρηθεί στο Βιβλίο Αποφάσεων, να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και να κοινοποιηθεί για
εκτέλεση.-
Ο Λιμενάρχης
Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΟΝΤΟΣ Χ. Παναγιώτης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.- ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (Με την παράκληση ανάρτησης της παρούσης στο Δημαρχιακό Κατάστημα και της με κάθε
πρόσφορο μέσο ενημέρωσης του κοινού της περιοχής του).
2.- ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Με την παράκληση ανάρτησης της παρούσης στο
Δημαρχιακό Κατάστημα και της με κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωσης του κοινού της περιοχής του).
3.- ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ(Με την παράκληση ανάρτησης της παρούσης στο Δημαρχιακό Κατάστημα και της με
κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωσης του κοινού της περιοχής του).
4.- ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ(Με την παράκληση ανάρτησης της παρούσης στο Δημαρχιακό Κατάστημα
και της με κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωσης του κοινού της περιοχής του).
5.- ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (Με την παράκληση ανάρτησης της παρούσης στο Δημαρχιακό Κατάστημα και της
με κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωσης του κοινού της περιοχής του).
6.- ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ(Με την παράκληση ανάρτησης της παρούσης στο Δημαρχιακό Κατάστημα και της με κάθε
πρόσφορο μέσο ενημέρωσης του κοινού της περιοχής του).
7.- ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (Με την παράκληση ανάρτησης της παρούσης στο Δημαρχιακό Κατάστημα και
της με κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωσης του κοινού της περιοχής του).
3
8.- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ (Με την παράκληση ανάρτησης της παρούσης στο
Δημαρχιακό Κατάστημα και της με κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωσης του κοινού της περιοχής του).
9.- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ (Με την παράκληση ανάρτησης της παρούσης στο
Δημαρχιακό Κατάστημα και της με κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωσης του κοινού της περιοχής του).
10.- ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» (για σχετική ενημέρωση των
μελών του Συλλόγου).
11.- ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΚΙΑΤΟΥ (για σχετική ενημέρωση των μελών του
Συλλόγου).
12.- ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΑΡΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «Ο
ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ».
13.- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».
14.- ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ».
15.- Λ/Χ ΚΟΡΙΝΘΟΥ/Α΄ Λ/Τ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ.
16.- Λ/Χ ΚΟΡΙΝΘΟΥ/Β΄ Λ/Τ ΙΣΘΜΙΑΣ.
17.- Λ/Χ ΚΟΡΙΝΘΟΥ/Γ΄ Λ/Τ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ.
18.- Λ/Χ ΚΟΡΙΝΘΟΥ/Δ΄ Λ/Τ ΚΙΑΤΟΥ.
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΛ.ΑΛ. (υ.τ.α.).
2. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Λ.Α. (υ.τ.α.).
3.- Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./1η ΠΕΔΙΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.).
4. Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ (Με την παράκληση ενημέρωσης του κοινού με κάθε πρόσφορο μέσο).
5. Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ (Με την παράκληση ενημέρωσης του κοινού με κάθε πρόσφορο μέσο).
6. Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Με την παράκληση ενημέρωσης του κοινού με κάθε πρόσφορο μέσο).
7.- Μ.Μ.Ε. (Με την παράκληση ενημέρωσης του κοινού).