Σκανδαλώδεις πολυδάπανες μελέτες αντί για έργα.
Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών,
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. 25229/27.08.2020 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΝΜΧΩΛ7-0Β0), «Ορισμός Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών»
2. Την αριθμ. 14577/24.07.2020 Πρόσκληση της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Το ν 3852/10 (Α΄ 87)»Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 72, παρ. 1η […Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα …..]
Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση μελετών για έργα ή προμήθειες που συνάδουν με τους άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εξυπηρετούν τους στόχους του.
Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης.
Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, με ανώτατη αιτούμενη δαπάνη πράξης, 500.000 € (προ ΦΠΑ) και έως τρία (3) υποέργα μελετών. Οι μελέτες πρέπει να είναι πλήρεις, να περιλαμβάνουν όλο το απαιτούμενο φάσμα μελετών (π.χ. υδραυλική, στατική κλπ.) και να οδηγούν σε ολοκληρωμένη παρέμβαση.
Εισηγείται:
Α. Την αποδοχή των όρων της αριθμ. 14577/24.07.2020 Πρόσκλησης ΑΤ09 «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (αριθ. 22719/11.12.2020 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης).
Β. Την υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) , στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ 09.
Η πρόταση θα έχει τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης Αποκατάστασης Κτιρίου «ΞΕΝΙΑ» Αρχαίας Κορίνθου και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου» και εκτιμώμενο προϋπολογισμό 389.234,39 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) .
Η προτεινόμενο πράξη περιλαμβάνει ένα υποέργο.
1ο υποέργο: «Εκπόνηση Μελέτης Αποκατάστασης Κτιρίου «ΞΕΝΙΑ» Αρχαίας Κορίνθου και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου» και εκτιμώμενο προϋπολογισμό 389.234,38 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με την αριθ. 4/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
Γ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή όλων των σχετικών με την υποβολή της πρότασης εγγράφων & την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ
Αυτή είναι η εισήγηση που εγκρίθηκε στη σημερινή οικονομική επιτροπή με τις ψήφους της πλειοψηφίας και του κ. Σταυρέλη για την χρηματοδότηση μίας μελέτης που αφορά την αποκατάσταση του Ξενία στην Αρχαία Κόρινθο προϋπολογισμού 389.000 €.
Η δημοτική αρχή αφού ουσιαστικά με δική της προτροπή στο κεντρικό αρχαιολογικό συμβούλιο (ΚΑΣ) ματαίωσε το σχεδιασμό για τη δημιουργία ενός ανοιχτού θεάτρου χώρων εκθεσιακών και συνεδριακών, αλλά και της ανακατασκευής του Ξενία και ανάπλασης του Χώρου, προχωράει σε πρόταση χρηματοδότησης για μία μελέτη για να δαπανηθούν τεράστια χρήματα.
Για μία μελέτη που μπορεί να την συντάξουν πολύ απλά οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου χωρίς να δαπανηθεί ούτε 1 €, και με τα χρήματα αυτά που φτάνουν και περισσεύουν όχι μόνο να αποκαταστήσουμε το Ξενία, αλλά συνολικά και για να αναπλάσουμε την ευρύτερη περιοχή του χώρου του Ξενία.
Εμείς ως δημοτική αρχή με μόνο 5000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ σε συνεργασία του μελετητή κ. Δημητρίου Μπάρτζη με την αρχαιολογική υπηρεσία, συντάξαμε για τον ίδιο σκοπό μία μελέτη που αφορούσε τον χώρο του Ξενία.
Μία μελέτη που χαιρέτησε τότε προσωπικά ο ίδιος ο κ. Νανόπουλος στην παρουσίαση της στο συνεδριακό κέντρο των αείμνηστων Γεωργίου και Κατερίνας Κονδύλη, λέγοντας τα καλύτερα λόγια για αυτήν την πρόταση. Μια μελέτη που δεν στήριξε στο ΚΑΣ..
Σήμερα το μόνο που έχει να πει είναι να προτείνει την ένταξη μιας πολυδάπανης εξωφρενικά μελέτης που αφορά μόνο την αποκατάσταση του κτιρίου του Ξενία. Δε μιλάμε για μελέτη κατασκευής νέου Ξενία. Μιλάμε μόνο για μελέτη αποκατάστασης του κτιρίου δηλαδή για μελέτη των επισκευών του Ξενία.
Στο ΚΑΣ δεν στηρίξατε κ. Νανόπουλε την θετική εισήγηση για έγκριση του σχεδιασμού που προέβλεπε η μελέτη Δ. Μπάρτζη, που θα μας έδινε την δυνατότητα για την κατασκευή ενός οραματικού έργου για την ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου μας. Τις δικαιολογίες που λέτε δεν τις πιστεύει κανένας ιδίως στην Αρχαία Κόρινθο .Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης έργων χάνονται γιατί προτεραιότητα για εσάς είναι οι πολυδάπανες μελέτες.
Η μελέτη Δημήτρη Μπάρτζη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *