Δήμος Βέλου-Βόχας: Προς χρήση το δίκτυο αποχέτευσης Βέλου

242

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ελέγχου λειτουργίας του νέου δικτύου αποχέτευσης στην Κοινότητα Βέλου, και το δίκτυο παραδίδεται προς άμεση χρήση.

Για το λόγο αυτό ο Δήμος Βέλου Βόχας, σας γνωστοποιεί ότι θα πρέπει να προσέλθετε στα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου στο Ζευγολατιό για την υποβολή αίτησης σύνδεσης των ακινήτων σας με το δίκτυο αποχέτευσης, ώστε να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια σύνδεσης.

Κάθε ακίνητο είτε πρόκειται για οικοδομή είτε για άλλη εγκατάσταση συνδέεται υποχρεωτικά με το δίκτυο αποχέτευσης στον αντίστοιχο δρόμο του σχεδίου πόλεως μετά την έκδοση της σχετικής άδειας και με δαπάνη του/των ιδιοκτήτη/ιδιοκτητών.

Σας ενημερώνουμε ότι υποχρεωτικά συνδέονται με το δίκτυο και ακίνητα που έχουν στεγανό βόθρο, όπως διαβεβαιώνει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κορινθίας.

Η αίτηση κατατίθεται μόνο από τον ιδιοκτήτη (ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του καταναλωτή και του ακινήτου. Επίσης περιλαμβάνει τα στοιχεία σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο με σκαρίφημα, όπως θα βεβαιώνεται από μηχανικό ή υδραυλικό (κατάλληλα σφραγισμένο και υπογεγραμμένο).

Απαραίτητα έγγραφα του φακέλου της σύνδεσης είναι τα εξής:

✔️ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (δίνεται από την Υπηρεσία)

✔️ Αντίγραφο ταυτότητας

✔️ Λογαριασμό ύδρευσης

✔️ Συμβόλαιο ιδιοκτησίας

✔️Δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση

Όταν περισσότερες της μίας ιδιοκτησίες (ως τμήματα κάθετης ιδιοκτησίας, δηλ. διώροφα, τριώροφα πολυκατοικίες κ.λπ. ή ως τμήματα οριζόντιας ιδιοκτησίας, δηλ. μεζονέτες κ.λπ.) θα παροχετεύουν τα λύματα τους με κοινό αγωγό και θα αφορούν μία σύνδεση με το δίκτυο, τότε οι ιδιοκτήτες κάνουν κοινή αίτηση με αναφορά όλων των καταναλωτών που θα αφορά η ενιαία σύνδεση (ονοματεπώνυμο και κωδικός )

Τέλος σας διευκρινίζουμε ότι οι εργασίες σύνδεσης με το δίκτυο πραγματοποιούνται μόνο μετά τον έλεγχο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε εργασία πριν από την έκδοση της απόφασης αυτής.

Πληροφορίες για την χορήγηση διευκρινίσεων στα τηλέφωνα : 2741360537, 2741360539