Διακόπτεται η παραγωγή μασκών για τους μαθητές μετά το φιάσκο

136
Îåêßíçóå ìå áãéáóìü êáé ìÝôñá ðñïöýëáîçò ãéá ôçí ðáíäçìßá COVID-19,ç íÝá ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ óå üëá ôá ó÷ïëåßá ôçò ÷þñáò,üðïõ ç ìÜóêá èá åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ óå üëïõò ôïõò ÷þñïõò ôïõ ó÷ïëåßïõ.Óôéãìéüôõðá áðü ôï 2ï äçìïôéêü óôï ÐáãêñÜôé, ÄåõôÝñá 14 Óåðôåìâñßïõ 2020 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Με απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) διακόπτεται άμεσα η παραγωγή των μασκών για τα σχολεία, μετά το φιάσκο με τις τεράστιες μάσκες που δόθηκαν στους μαθητές κατά την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

 

Η συνέχεια εδώ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here