Η Υπουργός Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου επισκέφτηκε σήμερα την Αρχαία Κόρινθο-φωτό

64
Åðéóêåøç ôçò Õðïõñãïõ Ðïëéôéóìïõ Ëõäéá Êïíéïñäïõ óôïí áñ÷áéïëïãéêï ÷ùñï ôçò Êïñéíèïõ,ôçí õðïõñãï îåíáãçóå ç äéåõèõíôñéá Áñ÷áéïëïãéáò Ãéùôá Êáóéìç.Ôñéôç 21 Áõãïõóôïõ 2018.Foto áðï áñéóôåñá Ðåëïðéäáò Êáëëéñçò Áíôéðåñéöåñéáñ÷çò Êïñéíèïõ,Áëåîáíäñïò Ðíåõìáôéêïò Äçìáñ÷ïò Êïñéèéùí,Ãåùñãéïò Ôóïãêáò Âïõëåõôçò Êïñéíèïõ,Ðåôñïò Ôáôïõëçò Ðåñéöåñéáñ÷çò,Ëõäéá Êïíéïñäïõ,Ãéùôá Êáóóéìç,Ìáñéá Èåëåñéôç Âïõë.Êïñéíèïõ,Ëáêçò Ðáðáöùôéïõ áíôéðåñéöåñéáñ÷çò,Êùóôáò Ìðáñôæéíåâåëïò áíôéäçìáñ÷ïò Êïñéíèïõ.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου επισκέφτηκε σήμερα την Αρχαία Κόρινθο.

Εκεί είχε συνάντηση με διάφορα πρόσωπα της πολιτικής και αυτοδιοικητικής ηγεσίας τόσο της Κορινθίας, όσο και της Πελοποννήσου γενικότερα.

 
 
 
 
 
 .

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here