ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ-ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

80
Ç Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ ôïõ ÓÕ.ÑéÆ.Á. Êïñéíèßáò êüâåé ôçí ðßôá ôçò êáé ôáõôü÷ñïíá ãéïñôÜæåé ôá ôñßá äéáêõâÝñíçóçò ôïõ ÓÕ.ÑÉÆ.Á. Óôçí êïðÞ ôçò ðßôáò ðáñåõñÝèç ï Õðïõñãüò Åóùôåñéêþí Ðáíáãéþôçò ÓêïõñëÝôçò, ïé ÂïõëåõôÝò ôïõ Íïìïý, Ãéþñãïò Ôóüãêáò,Ìáñßá Èåëåñßôç êáé Ãéþñãïò Øõ÷ïãéüò, ï ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò Õðïäïìþí Ãéþñãïò ÄÝäåò, ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò ×áñÜëáìðïò Êáóßìçò êáé ï Ðñüåäñïò ôïõ Åë.ÃÁ ÖÜíçò ÊïõñåìðÝò, ïé ÄÞìáñ÷ïé ôïõ Íïìïý êáé ï ÄÞìáñ÷ïò Ôñßðïëçò. 26 Éáíïõáñéïõ 2018.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟΥ “ΜΕΚΡΙΤΖΗ” ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here