Μείωση κατανάλωσης ενέργειας: Πότε και για ποιους θα κόβεται το ρεύμα

1186
Ç þñá ôçò Ãçò, Ýóâçóáí ôá öþôá ôçò Áêñüðïëçò ãéá ìßá þñá-Ðáñáëëçëá óõììåôåé÷áí êáé áëëá êôçñéá Äçìïóéá êáé Éäéùôéêá êáèùò êáé ç Åêêëçóéá, ÓÜââáôï 30 Ìáñôßïõ 2019. Óôç öùôï Ç Âïõëç (EUROKINISSI/ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

Η Κομισιόν υποχρεώνει τα κράτη – μέλη της ΕΕ να μειώσουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας… H  συνέχεια εδώ