Ν. Ταγαράς: ¨Το έργο του Ασωπού θα ολοκληρωθεί και δεν τίθεται θέμα να σταματήσει”βίντεο

274
ÅíçìÝñùóç ôùí ìåëþí ôçò ÅðéôñïðÞò ¸ñåõíáò êáé Ôå÷íïëïãßáò ôçò ÂïõëÞò áðü ôïí åðßôéìï ÊáèçãçôÞ ÖõóéêÞò ôïõ Áñéóôïôåëåßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëïíßêçò (Á.Ð.È.), ×ñÞóôï Æåñåöü êáé ôïí Ôáîßáñ÷ï (ÌÔ) Íéêüëáï ÂïãéáôæÞ, ÄéïéêçôÞ ôçò ÅèíéêÞò ÌåôåùñïëïãéêÞò Õðçñåóßáò (E.M.Y.). (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)
Δεν τίθεται θέμα να σταματήσει το έργο του Aσωπού δεν παίζει τέτοιο σενάριο και το έργο θα ολοκληρωθεί
Δήλωσε σήμερα από τη Νεμέα ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Βουλευτής Κορινθίας Νίκος Ταγαράς
βάζοντας ένα τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα.
Σε περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο που έχει φτάσει στο 90% της ολοκλήρωσης του
θα αναφερθεί συντομότατα είπε ο κύριος Υφυπουργός…
Υφυπουργός…
 πηγή-korinthosnews.com