Περιήγηση στις Κρήνες της Αρχαίας Κορίνθου- δείτε φωτό απο τον vas-val

54
Óôï ðëáßóéï ôïõ ðñïãñÜììáôïò «ÃÝöõñåò-É÷íçëáôþíôáò ðïëéôéóôéêÜ áðïôõðþìáôá óôçí Êïñéíèßá» êáé ìå áöïñìÞ ôïí åïñôáóìü ôçò Ðáãêüóìéáò ÇìÝñáò Íåñïý (22/3), ç Åöïñåßá Áñ÷áéïôÞôùí Êïñßíèïõ, ôï Éóôïñéêü Ëáïãñáöéêü Ìïõóåßï Êïñßíèïõ êáé ôï Ðïëéôéóôéêü ºäñõìá Ïìßëïõ Ðåéñáéþò óõíäéïñãáíþíïõí, ôï ÓÜââáôï 24 Ìáñôßïõ (11:30), ðåñéÞãçóç óôéò ÊñÞíåò ôïõ áñ÷áéïëïãéêïý ÷þñïõ ôçò Áñ÷áßáò Êïñßíèïõ êáé óôçí ÊñÞíç ×áôæçìïõóôáöÜ óôï äñüìï ãéá ôïí Áêñïêüñéíèï.Óáââáôï 24 Ìáñôéïõ 2018.

Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Στο πλαίσιο του προγράμματος «Γέφυρες-Ιχνηλατώντας πολιτιστικά αποτυπώματα στην Κορινθία» και με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού (22/3), η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορίνθου, το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνδιοργάνωσαν  , το Σάββατο 24 Μαρτίου  περιήγηση στις Κρήνες του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Κορίνθου και στην Κρήνη Χατζημουσταφά στο δρόμο για τον Ακροκόρινθο.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here