Περιφερειακό Συμβούλιο την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου με σημαντικά θέματα για την Κορινθία

1052

2. Υποβολή καταλόγου υποψηφίων για επιλογή μελών του Περιφερειακού
Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ).
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6332d59170128e28a82ec8d8 στις 27/09/22 14:42

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Γιώργος Οικονόμου.

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για
την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του
διυλιστηρίου της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. που
βρίσκεται στους Αγίους Θεοδώρους Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας (ΠΕΤ:
2011403918).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος κ. Ανδρέας Τσουκαλάς.
5. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου «Αδειοδότηση συνοδών υποδομών εντός χερσαίας έκτασης, ζώνης
αιγιαλού και θαλάσσιας έκτασης που εξυπηρετούν την πλωτή μονάδα εκτροφής
θαλάσσιων και μεσογειακών ιχθύων στη θέση “Όρμος Λιμί”, Δ.Ε. Σολυγείας,
Δήμου Κορινθίων, Π.Ε. Κορινθίας για την εταιρεία «MARE MAGNUM Α.Ε.» (εξ
αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ.
Χαρίλαος Βυτινιώτης.
6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το
έργο «Βελτίωση οδού πλησίον αρχαιολογικού χώρου και δημοτικού
αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Αρχαίας Νεμέας Νομού Κορινθίας, της Περιφέρειας
Πελοποννήσου». (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρόνοιας και Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιος
Γκιολής.
7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την
τροποποίηση και ανανέωση της με αριθ. 3311/06/13-6-2007 ΑΕΠΟ της Γενικής
Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Δ/νση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για το έργο: υφιστάμενη
μονάδα επεξεργασίας ξύλου και εμποτισμού ξυλείας με χημικά μέσα συντήρησης
της εταιρείας «ΔΡΙΤΣΑΣ – ΚΑΓΚΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» που βρίσκεται στο 80ο χλμ της
ΠΕΟ Αθηνών – Κορίνθου της ΔΚ Ίσθμιας του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –
Αγ. Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Γιώργος Οικονόμου