Π.Πελοποννήσου-Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών περίοδος 2022-2023

571

«Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για την
αμπελοοινική περίοδο 2022-2023, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠ.Α.Α.Τ».
Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής για την αμπελοοινική περίοδο
2022-2023 γίνεται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών
Προϊόντων» στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr) έως την 15η
Δεκεμβρίου 2022.
Για την υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής αμπελοοινικών προϊόντων που αφορούν στην
αμπελοοινική περίοδο 2022-2023 ισχύουν τα εξής:
Α) Οι αμπελουργοί μέλη συνεταιριστικών οινοποιείων, διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής
ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση.
Στην περίπτωση αυτή και μόνο συμπληρώνεται στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» η ένδειξη
«ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ».
Β) Όλοι οι υπόλοιποι αμπελουργοί που επιθυμούν να παράξουν οίνο, για ποσότητες
παραγόμενου οίνου που ξεπερνούν τα 10 εκατόλιτρα και για περιπτώσεις εμπορίας, θα πρέπει
να είναι οινοποιοί, να υποβάλλουν επιπλέον δήλωση παραγωγής και να τηρούν όλα τα
προβλεπόμενα από τη νομοθεσία για την παραγωγή και εμπορία οίνου. Στην περίπτωση αυτή,
στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» συμπληρώνεται η ένδειξη «ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΔΗΛΟΥΝΤΑ».
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ενημερωθούν οι οινοποιοί για την επικαιροποίηση των
στοιχείων τους, προκειμένου να μπορούν να επιλέξουν στη Δήλωση Συγκομιδής την ένδειξη
«ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΛΟΥΝΤΑ»
Γ) Στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ», δύνανται να συμπληρώνουν την ένδειξη «ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ» μόνο
οι αμπελουργοί με συνολική αμπελουργική εκμετάλλευση μικρότερη του ενός (1) στρέμματος
και ανώτατο όριο παραγωγής τα 1.700 κιλά σταφυλιών.
Δ) Οι αμπελουργοί δύνανται να οδηγήσουν συγκεκριμένη ποσότητα σταφυλιών για απόσταξη,
συμπληρώνοντας στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» την ένδειξη «ΑΠΟΣΤΑΞΗ».

1

Ε) Στις περιπτώσεις που οι παραγωγοί αναζητήσουν βεβαίωση για έκδοση άδειας απόσταξης
αναγράφεται το εξής κείμενο «Από την οριστικοποιημένη Δήλωση Συγκομιδής προκύπτει ότι ο
Παραγωγός (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο) συγκόμισε τα κάτωθι (αναλυτικά τα στοιχεία της
συγκομισθείσας πρώτης ύλης/σταφύλια)».
Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση/πληροφορία και συνεργασία.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

«Υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών
αμπέλου έτους 2022».

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τo υπ’ αριθ. 2989/288051/29-9-2022 έγγραφο του
Υ.Π.Α.Α.Τ., σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών
οινοποιήσιμων ποικιλιών έτους 2022, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του Υ.Π.Α.Α.Τ.
(www.minagric.gr ), για ενημέρωση των αμπελοπαραγωγών περιοχής

έως την 1 5η Δεκεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στα Γραφεία της
Υπηρεσίας μας.

Μ.Ε.Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ε. ΝΙΚΑ
O Διευθυντής ΔΑΟΚ κ.α.α

Θεοδώρα Ρούσση