Σπύρος Σταματόπουλος “ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ “ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ” από το Δήμο Σικυωνίων

82

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ “ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ”

Κιάτο, Δεκέμβριος 2017

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια,
σύμφωνα με το άρθρο 8 του Οργανισμού του (ΦΕΚ 187 Α΄/20.09.1966)
και τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄/ 10.09.2013),

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την χορήγηση συνολικά πενήντα τεσσάρων (54) υποτροφιών
σε εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
(Εξαιρούνται όσοι φοιτούν σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές)
και οι οποίοι είναι δημότες της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου
τουλάχιστον προ πενταετίας από την δημοσίευση της παρούσας,
κατανεμημένες ως εξής:

επτά (7) υποτροφίες σε εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
κατά το έτος εισαγωγής 2015
απόφοιτοι από τα Γενικά Λύκεια Κιάτου (ΓΕ.Λ.)
και Επαγγελματικά Λύκεια Κιάτου (ΕΠΑ.Λ.),

επτά (7) υποτροφίες σε εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
κατά το έτος εισαγωγής 2016 απόφοιτοι
από τα Γενικά Λύκεια Κιάτου (ΓΕ.Λ.) και
Επαγγελματικά Λύκεια Κιάτου (ΕΠΑ.Λ.),

σαράντα (40) υποτροφίες σε εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
κατά το έτος εισαγωγής 2017
απόφοιτοι από τα Γενικά Λύκεια Κιάτου (ΓΕ.Λ.)
και Επαγγελματικά Λύκεια Κιάτου (ΕΠΑ.Λ.).

Το ποσό της κάθε υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 € )
και χορηγείται άπαξ και εφάπαξ.
Προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας είναι η επάρκεια των εσόδων του κληροδοτήματος.
Η καταβολή των υποτροφιών θα γίνει σύμφωνα με τους Πίνακες Κατάταξης των Υποτρόφων μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την συσταθείσα Επιτροπή και την έγκριση αυτών από την Διοικητική Επιτροπή του Ιδρύματος.
Για την λήψη της υποτροφίας υπογράφεται σύμβαση
μεταξύ του υποτρόφου και τον Προέδρου της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος.
Την σύσταση τριμελούς Επιτροπής για τον έλεγχο των αιτήσεων,
την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των τελικά διαμορφωθέντων πινάκων κατάταξης των υποψηφίων υποτρόφων αποτελούμενη από τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος:
κ. Λεονάρδο Αναστάσιο, κα Μαυραγάνη Κυριακή και κ. Σαρχάνη Κων/νο.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πέτυχαν βαθμό πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
από δέκα πέντε (15,00) και άνω.
Θα καταρτιστούν συνολικά τρεις (3) πίνακες κατάταξης.
Ένας (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 από τον οποίο θα επιλεγούν οι επτά (7) πρώτοι,
ένας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 από τον οποίο θα επιλεγούν οι επτά (7) πρώτοι και
ένας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 από τον οποίο θα επιλεγούν οι σαράντα (40) πρώτοι.

Οι υποτροφίες απονέμονται με βάση τον συνδυασμό ακαδημαϊκών,
οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων που αναλύονται παρακάτω:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ο βαθμός πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αναγόμενος στην 20βάθμια κλίμακα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του υποψηφίου κατά το οικονομικό έτος 2016
ήτοι τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2016 έως και 31.12.2016.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Μονογονεϊκή οικογένεια, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, αναπηρία, ασθένεια.

Οι αιτήσεις με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θα αξιολογηθούν από την συσταθείσα αρμόδια Επιτροπή, και οι Πίνακες Κατάταξης (Τελικοί Πίνακες) θα εγκριθούν από την Διοικητική Επιτροπή.

Για τους εισαχθέντες σε σχολές που απαιτούν εξετάσεις σε ειδικά μαθήματα όπως ενδεικτικά αναφέρονται: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μουσικών Σπουδών, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας κ.λπ. θα γίνει αναγωγή του τελικού βαθμού πρόσβασης τους στην 20βάθμια κλίμακα.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την δημοσίευση της Προκήρυξης σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, ήτοι μέχρι και την 7η Απριλίου 2018 ημέρα Μεγάλο Σάββατο, να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

i.
Αίτηση προς το Ίδρυμα (όπου θα αναγράφονται το Ονοματεπώνυμο του αιτούντα, όνομα πατρός – μητρός, Έτος Εισαγωγής, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Τηλέφωνο επικοινωνίας, Τράπεζα, IBAN και λογαριασμός τραπέζης όπου να είναι μόνος δικαιούχος ή συνδικαιούχος ),
ii.
Βεβαίωση μονίμου κατοικίας η οποία να βεβαιώνει ότι ο/η αιτών/αιτούσα διαμένει στην Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου κατά την τελευταία πενταετία (5ετία) (προκειμένου να αποδειχθεί ότι είναι δημότες της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου τουλάχιστον προ πενταετίας από την δημοσίευση της παρούσας) και η οποία να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου,
iii.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης το οποίο να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου,
iv.
Βεβαίωση του Λυκείου αποφοίτησης στην οποία θα αναγράφεται ο βαθμός πρόσβασης και ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε ο υποψήφιος,
v.
Βεβαίωση εγγραφής στην Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία να προκύπτει ο τρόπος εισαγωγής, το έτος πρώτης εγγραφής του αιτούντα, το διανυόμενο έτος σπουδών και ο συνολικός προβλεπόμενος αριθμός εξαμήνων φοίτησης,
vi.
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του υποψηφίου,
vii.
Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2016 έως 31/12/2016 (κατατίθεται ευκρινές φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή εκκαθαριστικό σημείωμα από την γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων βάσει της απόφασης 2837/003/11.11.2003 ΦΕΚ 1685/Β) και ενημερωμένη-εντός του τελευταίου μηνός- εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης (Έντυπο Ε9):
του ιδίου και των γονέων /κηδεμόνων/τρίτων φυσικών προσώπων ή του ιδίου και του/της συζύγου (για έγγαμους).

Ως ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα νοείται το εισόδημα επιβολής εισφοράς του φορολογικού έτους 2016 του ίδιου του φοιτητή και των γονέων ή κηδεμόνων του ή της δικής του οικογένειας σε περίπτωση που είναι έγγαμος.
Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα -όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω- του γονέως που ασκεί την επιμέλεια δυνάμει δικαστικής απόφασης, ή οποιουδήποτε φυσικού προσώπου ορίζεται στην προαναφερθείσα (δικαστική απόφαση) οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνον αυτού ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013.
Στην περίπτωση άσκησης επιτροπείας από νομικό πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του ίδιου του φοιτητή.

Διευκρινίζεται ότι φορολογικές δηλώσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα άλλων φορολογικών ετών δεν λαμβάνονται υπόψη.

viii.
Υπεύθυνη Δήλωσητου ν. 1599/86 του υποψηφίου ότι
i) δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητας του από υποτροφία η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως και
ii) βεβαιώνεται η ακρίβεια όλων των δηλωθέντων στοιχείων που προσκομίζονται,
ix.
Επικυρωμένη εξουσιοδότηση από ΚΕΠ για την υποβολή της Αίτησης και των δικαιολογητικών σε περίπτωση μη υποβολής τους από τον ίδιο υποψήφιο,
x.
Ποινικό Μητρώο θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.

Συμπληρωματικά και εφόσον συντρέχει περίπτωση οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν επιπλέον των ανωτέρω, κατά περίπτωση:

xi.
(Για την ύπαρξη Μονογονεϊκής οικογένειας ήτοι διαζύγιο, χηρεία, τέκνο γεννημένο εκτός γάμου, υιοθεσία τέκνου από έναν / μια μόνο γονέα)
Για την ύπαρξη διαζυγίου :
Τελεσίδικη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή δικαστική απόφαση λύσης του συμφώνου συμβίωσης, ή απόφαση προσωρινής επιμέλειας παιδιών, ή πρόσφατη αίτηση διαζυγίου.
Για την χηρεία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
Για την ανατροφή τέκνου από έναν γονέα, τέκνο γεννημένο εκτός γάμου,
υιοθεσία τέκνου από έναν/μια μόνο γονέα): Δικαστική Απόφαση για την υιοθεσία.
Απλές υπεύθυνες δηλώσεις ή ένορκες βεβαιώσεις δεν αρκούν.
xii.
Για την απόδειξη αναπηρίας του υποψηφίου ή άλλου μέλους μέσα στην οικογένεια: Γνωματεύσεις ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), Α΄ βάθμιας ή Β΄ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής στις οποίες θα πρέπει να προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη, το ποσοστό αναπηρίας και η χρονική της διάρκεια. Επισημαίνεται δε ότι γνωματεύσεις και αποφάσεις στις οποίες δεν διευκρινίζεται το ποσοστό ή η χρονική διάρκεια της αναπηρίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
xiii.
Για τέκνο πολύτεκνης οικογένειας: Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα πολυτέκνων.
Το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης υποτροφίας.
xiv.
Για τυχόν ασθένεια : Βεβαίωση (πρόσφατη ) Δημόσιου Νοσοκομείου.

Για οτιδήποτε δεν έχει προβλεφθεί με την παρούσα,
τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος καλούνται να αποφασίσουν σχετικά λαμβάνοντας υπ’ όψιν
(α) την αριθμ. 17314/11-2-1955 διαθήκη – βούληση του διαθέτη,
(β) το ΦΕΚ 187 Α΄/20-09-1966 περί εγκρίσεως της σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος,
(γ) την αρ. 2440/1980 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και
(δ) την αρ. 49D08-9306-TR015/29-08-1997 απόφαση του Τμήματος Επικύρωσης Διαθηκών του Ανώτερου Δικαστηρίου της Κομητείας Μάριον της Πολιτείας της Ιντιάνα των Η.Π.Α.
Τυχόν ενστάσεις θα εξεταστούν από την Διοικητική Επιτροπή του Ιδρύματος η οποία θα αποφανθεί επ’ αυτών.
Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση των Τελικών Πινάκων Υποτρόφων, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σικυωνίων.
Οι ενστάσεις δύνανται να υποβληθούν μόνο αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον υποψήφιο ή του έχοντος αντίστοιχης εξουσιοδότησης και όχι μέσω ταχυδρομείου.
Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε αγόρια και κορίτσια κατά ισομοιρία. Στην περίπτωση περιττού αριθμού ο επί πλέον υποψήφιος θα είναι άρρεν. Προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας είναι η επάρκεια των εσόδων του κληροδοτήματος.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Ο Υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση :

– Να υποβάλει και να δηλώσει ακριβή και αληθή στοιχεία

– Να αποδεχθεί τους όρους της προκήρυξης και της Σύμβασης

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Μαυρούλια αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον υπότροφο εφάπαξ το ποσό της υποτροφίας (με την προϋπόθεση ότι επαρκούν τα αποθέματα των εσόδων του)

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Μαυρούλια μπορεί μην δώσει υποτροφία στην περίπτωση που τα στοιχεία που δηλώθηκαν αποδειχτούν ψευδή.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η Προκήρυξη, μετά την έγκρισή της τόσο από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων όσο και από την αρμόδια αρχή, θα δημοσιευθεί σε μια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και προκειμένου να επιτευχθεί ευρύτερη δημοσιότητα θα δημοσιευθεί ακόμη σε δύο (2) μηνιαίες τοπικές εφημερίδες.
Επιπλέον, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής, στην ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σικυωνίων, στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΕΠ και τέλος στον Πίνακα ανακοινώσεων των Λυκείων Κιάτου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι,
μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Σικυωνίων,
Διεύθυνση Γεωργίου Γεννηματά 2,
αρμόδια η κα Κακάτση Αικατερίνη,
τηλέφωνο 2742360145.

Ο Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής

του Ιδρύματος

Σταματόπουλος Π. Σπυρίδων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here