Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ1αΓ.Π.οικ. 69136/04-11-2021(ΦΕΚ 5138/5.112021-τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης:

Η συνέχεια εδώ