Τα Εξαμίλια σε κατάσταση “πολέμου”με τους Ρομά αλλά και την πολιτεία που αδιαφορεί για τις ζωές τους-δείτε φωτό

87
Óôç ðëáôåéá Åîáìéëëéùí ìðñïóôá óôçí êïéíïôçôá ìáæåõôçãêáí ïé êáôïéêïé ôïõ ÷ùñéïõ íá äéáìáñôõñçèïõí ãéá ôéò êáêïðïéçóåéò ðïõ äå÷ùíôáé áðï ôïõò Ãõöôïõò ôùí Åîáìéëëéùí åíá áðï ôá ìåãáëá ðëåïí áíåîåëåêôá ãêåôï. Áðáéôïõí áðï ôçí Ðïëéôåéá åíéó÷õóç Áóôõíïìåõóçò,áìåóç äéóðáóç ôïõ ãêåôï,åíçìåñùóç Äçìïóéùí Áñ÷ùí ìå èåìá Ó÷ïëåéï,åëåã÷ïò áðï ôçí Ðïëåïäïìåéá ôïõ êáôáõëéóìïõ,éóç ìåôá÷åéñçóç áðï ôçí Äéêáéùóõíç êáé æçôïõí ôçí óõìðáñáóôáóç êáé áðï ôéò áëëåò Äçìïôéêåò Êïéíïôçôåò.

Στη πλατεία Εξαμιλίων μπροστά στην κοινότητα μαζεύτηκαν οι κάτοικοι του χωρίου να διαμαρτυρηθούν για τις κακοποιήσεις που δέχονται από τους Ρομά  των Εξαμιλίων  ένα από τα μεγάλα πλέον και ανεξέλεγκτα γκέτο. Απαιτούν από την Πολιτεία, ενίσχυση Αστυνόμευσης,άμεση διάσπαση του καταυλισμού,ενημέρωση των Δημόσιων Άρχων έλεγχος από την Πολεοδομία του καταυλισμού,ίση μεταχείριση από την Δικαιοσύνη ακόμα  ζητούν την συμπαράσταση και από τις άλλες Δημοτικές Κοινότητες .

Την επόμενη εβδομάδα θα τους καλέσουμε όλους να είναι εδώ. Αστυνομική Διεύθυνση, Δήμο, Περιφέρεια, Εισαγγελία, Βουλευτές και όποιον άλλον χρειαστεί. Δεν θα ζητήσουμε θα απαιτήσουμε! Κι αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα θα είναι όλοι ανεπιθύμητοι στο χωριό μας.

Θα ζητήσουμε την ανεξαρτητοποίηση και αποχώρηση  μας από το ΔΣ Κορίνθου αυτά  είναι  τα λόγια του κατοίκου της περιοχής και Δημοτικού Συμβούλου Χρήστου Μελέτη από μικροφώνου και επίσης του Χρήστου Ζαχαριά.

 
 
 
 

 
 
 
 
 .
 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here