Την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου Δημοτικό Συμβούλιο στην Κόρινθο με 30 θέματα

33

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 § 1 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την   3  Δεκεμβρίου  2019  ημέρα  της εβδομάδος  Τρίτη  και ώρα 19:00  στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Κορινθίων
 2. Υποβολή πρότασης με τίτλο ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η/ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ»
 3. Αποδοχή όρων απόφασης ένταξης της πράξης «Χρήση ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας για τη θέρμανση του Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κορίνθου – Κολυμβητήριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης», τροποποίηση όρων Προγραμματικής Σύμβασης με το ΝΠΔΔ  Κ.Ε.Π.Α.Π για την υλοποίηση της εν λόγω πράξης.
 4. Αποδοχή τροποποίησης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ2018-2019» ΚΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με Κωδικό ΟΟΠΣ 5029440 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»
 5. Αποδοχή παράτασης του συμβατικού χρόνου σύμβασης σύστασης ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016»Α.Π. «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα»
 6. Τροποποίηση της αριθμ. 300/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την υποβολή αιτήματος ένταξης και χρηματοδότησης έργου στα πλαίσια της πρόσκλησης VIII του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»
 7. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και  Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019
 8. Ανάκληση (τροποποίηση) των με αριθμ. 449 και 475/2019 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019
 9. ‘Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων Π.Ε. Κορινθίας που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018»
 10. Παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Οκτωβρίου 2018»
 11. Παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στη Δ.Ε Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Οκτωβρίου 2018»
 12. Παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Σολυγείας και Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Οκτωβρίου 2018»
 13. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Οργανικών βιοαποδομήσιμων Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων»
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων»
 15. Αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας Αθανασίας Σπαρτινού συζ. Δημητρίου Καράγιωργα που βρίσκεται στα Ο.Τ. 707 &709 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» και καταβολής οφειλών λόγω προσκυρώσεων από τους υπόχρεους στο Δήμο Κορινθίων
 16. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. Τενέας»
 17. Συγκρότηση Επιτροπής Ακαταλληλότητας Οχημάτων και Μηχανημάτων
 18. Ανασυγκρότηση επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου
 19. Γνωμοδότηση περί επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Κορινθίων
 20. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίων δικηγόρων
 21. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών
 22. Τροποποίηση της αριθμ. 473/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου , σχετικά με ορισμό εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) “ Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων” (CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020) της Αναπτυξιακής Βορείου Πελοποννήσου  (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ.)»
 23. Τροποποίηση της αρ. 110/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  περί σύστασης επιτροπής για τη σύνταξη φακέλου για την ένταξη του Δήμου μας στο διεθνές δίκτυο της UNESCO «Οι πόλεις που μαθαίνουν»
 24. Μετατόπιση περιπτέρου Σωτηρίας Ουλή σε νέα θέση
 25. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου για πολιτιστική εκδήλωση από το Τριαθλητικό Σύλλογο του Ισθμού.
 26. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στον πεζόδρομο Πυλαρινού & Εθν. Αντίστασης για φιλανθρωπική εκδήλωση από το Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
 27. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στον πεζόδρομο Κολοκοτρώνη & Πυλαρινού, έξω από την Πινακοθήκη για πολιτιστική εκδήλωση από το Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων του ΕΕΕΕΚ Κορινθίας
 28. Επί του με αριθμ. πρωτ. 2501/18/11-α /13-11-2019 εγγράφου του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου της Δ/νσης Αστυν. Κορινθίας, περί έγκρισης διεξαγωγής του αγώνα «Εκδήλωση Ιστορικών Αυτοκινήτων «HTCC ON TOUR» και διέλευση από διαδρομές εντός των ορίων του Δήμου μας.
 29. Αίτημα συνδημοτών μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο μας
 30. Επιχορηγήσεις Συλλόγων

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here