Τις “εμμονές” του δήμου Κορινθίων θα πληρώσουν Πασχαλιάτικα οι “νεόπτωχοι” Κορίνθιοι

21

Κακή και δυσάρεστη τροπή για τον δήμο Κορινθίων και για τους ωφελούμενους μέσω των ΤΕΒΑ νεόπτωχους και οικονομικά απροστάτευτους Κορίνθιους πολίτες.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή , επί δημαρχίας   Αλέξανδρου Πνευματικού διενεργήθη ηλεκτρονικός διαγωνισμός με θέμα :  Προμήθεια τροφίμων – Ειδών παντοπωλείου – Γάλα για τους εργαζόμενους του Δήμου Κορινθίων – Έτοιμα γεύματα για την σίτιση των μαθητών του μουσικού σχολείου.Τον συγκεκριμένο διαγωνισμό (αδιάβλητο ηλεκτρονικό ) κέρδισε κορινθιακή  γνωστή εταιρεία .

Μεσολάβησαν εκλογές και ένα μακρύ διάστημα έως ότου αναλάβει η νέα δημοτική και το εύλογο περιθώριο ενημέρωσης  της. Έτσι φτάσαμε στον μήνα Οκτώβρη και ο δήμος Κορινθίων σιωπούσε ,  “περίεργα” κατ΄εμάς για την υλοποίηση του  διαγωνισμού ξεχνώντας την υποχρέωση που έχει  για την προσφορά του στην κοινωνική πρόνοια των οικονομικά αδυνάτων πολιτών του δήμου Κορινθίων .

Με το ένα και με  το άλλο φτάσαμε στην κορύφωση του δράματος τις ημέρες των Χριστουγέννων , που τα ράφια του ΤΕΒΑ ήταν άδεια για τους συμπολίτες μας που τα  είχαν άμεσα ανάγκη.

Τότε είδαμε και περίεργες ενστάσεις από  άλλους  ανταγωνιστές επιχειρηματίες  κατά της επιχείρησης που νομίμως είχε αναλάβει την εκτέλεση του έργου.

Εν κατακλείδι ,  διακρίναμε μία αδιανόητη σιωπή του νυν δημάρχου και την συμπαράσταση του κ. Σταυρέλη προς το πάγωμα  της συγκεκριμένης εκτέλεσης έργου.

Τελικά δόθηκαν κάποιες μερίδες φαγητού σε ελάχιστους συμπολίτες μας ίσως και λίγους παραπάνω , έτσι για να μην πικράνουμε τον δήμαρχο , μερίδες φαγητού που συγκέντρωσε ο κ. Νανόπουλος από διάφορες δωρεές που συγκέντρωσε ο ίδιος απο φίλους του. βέβαια γλύκανε τους άπορους Κορίνθιους με  πολλές σοκολάτες , αντί τροφίμων που τους στέρησε , την στιγμή που θα μπορούσε να υλοποιήσει  απλά την νόμιμη σύμβαση που θα προσέφερε όσα  όφειλε ο δήμος στους συμπολίτες μας.

Δυστυχώς η διαμάχη της εκτέλεσης του διαγωνισμού συνεχίστηκε μέχρι τις ημέρες που ο Κορωνιός    φτωχοποίησε ακόμη περισσότερο τους οικονομικά αδύναμους Κορίνθιους  και ο δήμος Κορινθίων εξακολουθεί να  έχει άδεια ράφια του ΤΕΒΑ, αντί να έχει ήδει βρει  άμεση λύση με στόχο την εξυπηρέτηση ή την βοήθεια καλύτερα προς τους  συμπολίτες μας   που βρίσκονται αποκλεισμένοι στα σπίτια δίχως έσοδα .

Στον αντίποδα των εξελίξεων εμείς διαβάζουμε ανακοινώσεις περί απευθείας αναθέσεις με το οκ του δημάρχου και της αντιπολίτευσης του κ . Σταυρέλη.

Έτσι Φτάσαμε  στην σημερινή ημέρα Πέμπτη 9 Απριλίου με προδικαστική απόφαση που επιβάλει:  αναστολή – Ορισμού προσωρινών  μετρων προς τον δήμο Κορινθίων , υπέρ της κορινθιακής επιχείρησης προμήθειας τροφίμων .

Η εκδίκαση θα γίνει στις 30 Απριλίου 2020 .

Αναμένετε λοιπόν ένα πολύ δύσκολο Πάσχα για όλους τους νεόπτωχους Κορίνθιους , εκτός και αν τα καταφέρει ο δήμαρχος και πείσει επιχειρηματίες Κορίνθιους να προβούν σε  φιλανθρωπικές πράξεις εμείς θα τις αποκαλέσουμε “ζητιανιά”.

Κλείνοντας να σας ενημερώσουμε πως η δημοτική αρχή έχει το νόμιμο δικαίωμα για απευθείας άμεσες αναθέσεις για τρόφιμα κλπ   ευελπιστούμε πως ο Δήμαρχος  με τον υπέρμαχο στις απ ευθείας αναθέσεις τελευταία  κ. Σταυρέλη, να δώσουν ισόποσα τα χρήματα σε όλες τις κορινθιακές επειχειρήσεις και όχι μόνο στους “δικούς”  μας… 

σ.σ.Η μη ενεργοποίηση της σύμβασης  πλήττει και το Μουσικό σχολείο της Κορίνθου που η σύμβαση αναφέρεται στην καθημερινή  σίτιση των μαθητών του.

———————————————————————————————————————

Δείτε απόσπασμα της απόφασης 

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Συνήλθε στην έδρα της, στις 08.04.2020, με την εξής σύνθεση:…………….

Για να εξετάσει το αίτημα αναστολής – ορισμού προσωρινών
μέτρων, το οποίο σωρεύεται στην από 31.03.2020 (ημερομηνία κατάθεσης
στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ) και με Γενικό Αριθμό
Κατάθεσης (ΓΑΚ) – Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
391/01-04-2020 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα με την
επωνυμία…………. που  εδρεύει στην Κόρινθο,
όπως νομίμως εκπροσωπείται.

Κατά του Δήμου Κορινθίων, που εδρεύει στην Κόρινθο, οδός

Κολιάτσου, αρ. 32, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

Για τους λόγους αυτούς

Δέχεται το αίτημα αναστολής – ορισμού προσωρινών μέτρων της

προσφεύγουσας.

Αναστέλλει την ισχύ των αποφάσεων: 1. υπ’ αριθ. 7/50/21.2.2020
και 2. υπ’ αριθ. 8/73/26.2.2020 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Κορινθίων, αναφορικά με την υπ’ αριθ. 5577/31-07-2018 Διακήρυξη
του Δήμου Κορινθίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ

Αριθμός απόφασης: A 119 / 2020

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και
του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’ αριθ. πρωτ. 6832/25-2-2020
τεχνικής έκθεσης για την με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2(γ) και 32Α του Ν. 4412/2016
επιλογή αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» και ορίζει
ως κατάλληλο μέτρο την αποχή της αναθέτουσας αρχής από οιαδήποτε
σχετική ενέργεια αναφορικά με τις ανωτέρω διαδικασίες σύναψης δημόσιας
σύμβασης και ιδίως τη μη αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
των άρθρων 32 παρ.2(γ) και 32Α του Ν. 4412/2016 προς οικονομικούς φορείς
και εάν αυτή έλαβε χώρα, την παράταση υποβολής προσφορών και εάν αυτή
έλαβε χώρα τη μη αποσφράγιση των προσφορών, μέχρι την έκδοση οριστικής
απόφασης επί της παρούσας Προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Άγ. Ιωάννη Ρέντη στις 8 Απριλίου 2020 και
εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 9 Απριλίου 2020.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here