Νεκτάριος Σπηλιόπουλος-Διατηρεί το πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας ο Δήμος Κορινθίων

407

Επιτυχής υπήρξε η επιθεώρηση -επιτήρηση του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας (ΣΔΕΠ) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ – 1429:2008 που εφαρμόζει ο δήμος Κορινθίων ο οποίος κατορθώνει και διατηρεί  το εξαιρετικά σημαντικό αυτό Πιστοποιητικό!

Το ΣΔΕΠ (ΕΛΟΤ 1429:2008) έχει ως πεδία εφαρμογής: 

-Συγχρηματοδοτούμενα και μη, δημόσια τεχνικά έργα

υποδομής (ΕΛΟΤ 1431-1)

-Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών (ΕΛΟΤ 1431-2)

-Συγκεκριμένες δράσεις με ίδια μέσα (ΕΛΟΤ 1431-3)

►  βασικά  για τον Δήμο Κορινθίων από την ή & ή του Πιστοποιητικού:

Τεκμηρίωση της Διοικητικής του Ικανότητας

Διασφάλιση της συμμόρφωσής του με τις απαιτήσεις του Κοινοτικού & Εθνικού Δικαίου

Αποδεδειγμένη ικανότητα διαχείρισης και υλοποίησης των έργων (χρηματοδοτούμενων ή ιδίων πόρων)

Επιβεβαίωση της επάρκειάς του σε πόρους και υλικοτεχνική υποδομή

Συνεχής αξιολόγηση των οργανωτικών σχημάτων που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση & την εκτέλεση των έργων

«Ευχαριστώ θερμά όλα τα στελέχη του Δήμου που εργάστηκαν μεθοδικά για την προετοιμασία της εν λόγω επιθεώρησης, κυρίως όμως για την επιμελή τήρηση και εφαρμογή του Προτύπου που συνεργατικά υλοποιήσαμε για 1η φορά το 2020» δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του δήμου Κορινθίων κ.Νεκτάριος Σπηλιόπουλος έχοντας την ευθύνη της διαδικασίας.