Δήμος Κορινθίων : Mε 35 θέματα , κάποια εξ αυτών πολύ σοβαρά συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

860

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του
Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα
πραγματοποιηθεί την 08 Μαίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Συζήτηση -ενημέρωση για τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν στο Κοιμητήριο της Κοινότητας
Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων
2. Μετεγκατάσταση του Δ. ΙΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
3. Έγκριση της αρ. 6/16/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
«ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», που αφορά την
1
η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. οικονομικού έτους 2023
4. Έγκριση της αρ. 8/26/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», που αφορά την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2023
5. Έγκριση της αριθμ. 7/13/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία
«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», που αφορά έκθεση αποτελεσμάτων
εκτέλεσης προϋπολογισμού Α ́τριμήνου οικονομικού έτους 2023
6. Αίτημα της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων, για έκτακτη
επιχορήγηση
7. Συνδιοργάνωση στην Εκθεσιακή Δραστηριότητα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2023» του Επιμελητηρίου Κορινθίας
8. Έγκριση ένταξης της Κορίνθου στη Διεθνή Ομάδα Ιστορικών Πόλεων
9. Αναγκαιότητα εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου
10. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου, για σύνταξη γνωμοδότησης για εξώδικο συμβιβασμό (ΑΟΕ
142, 2023)
11. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου, για σύνταξη γνωμοδότησης για εξώδικο συμβιβασμό (ΑΟΕ
121, 2023)
12. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί αποζημίωσης από φθορές
λόγω πτώσης κλάδων δέντρου σε αυτοκίνητο (ΑΟΕ 101, 2023)
13. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου, για σύνταξη γνωμοδότησης περί νομικής στήριξης
Δημάρχου Κορινθίων
14. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για νομική υποστήριξη επί αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως
15. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου, για σύνταξη γνωμοδότησης περί νομικής στήριξης
Αντιδήμαρχου
16. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου, για σύνταξη γνωμοδότησης περί νομικής στήριξης
Δημάρχου Κορινθίων

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6453a29d9a3faa3038fa344a στις 04/05/23 15:19
17. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2023
18. Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2023
19. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, και 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1η Συμπληρωματικής Σύμβασης
του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΕΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΙΚΙΩΝ»
20. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, και 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1η Συμπληρωματικής Σύμβασης
του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΕΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
21. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ»
22. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ»
23. Γνωμοδότηση για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού
24. Τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ και του Δήμου Κορινθίων,
για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «(A) Καταχώρηση στο Εθνικό Κτηματολόγιο της Πράξης Εφαρμογής του
σχεδίου πόλεως Αγία Άννα – Συνοικισμός & (B) Σύνταξη πράξης αναλογισμού αποζημιώσεων ένθεν και ένθεν του
ρέματος Ξηριά της κοινότητας Κορίνθου από την οδό Γ. Παπανδρέου έως την οδό Πατρών»
25. Τροποποίηση των όρων της αριθ. 1171/21-10-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «Κέντρου Πολιτισμού ,
Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων» και του Δήμου Κορινθίων για την υλοποίηση της Πράξης με
τίτλο «Επανεπίστρωση ταρτάν στίβου στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κορίνθου και προμήθεια – εγκατάσταση
ταρτάν στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Χιλιομοδίου» , ενταγμένη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
26. Τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της ΔΕΥΑΚ για την
υλοποίηση του έργου «Αρδευτικά Δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό της Ε.Ε.Λ. Κορίνθου – Λουτρακίου», ενταγμένη
στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020 – Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»
27. Τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Δήμου
Βέλου-Βόχας για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή, επισκευή συντήρηση και εξοπλισμός
εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς», Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
28. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ»
29. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ»
30. Επί της από 7-3-2023 ένστασης των κατοίκων περιοχής Συνοικισμού και ειδικότερα πλησίον του ΚΦ
ΟΤ. 147Α , για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κορίνθου.
31. Επί αιτήματος κληρονόμων Δημητρίου Μπέκου που αφορά γνωμοδότηση για έναρξη της διαδικασίας
σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων
στην Δημοτική Κοινότητα Σολομού του Δήμου Κορινθίων (άρθρο 35 § 1 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α ́)
32. Διαγραφή ημερήσιου τέλους λαϊκής αγοράς
33. Έγκριση διεξαγωγής του 23ου αγώνα Δρόμου/Δυναμικού βάδην «Στα Χνάρια του Αποστόλου Παύλου»
και διέλευσης από ειδικές διαδρομές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων
34. Διαχείριση πρασίνου των παρτεριών της οδού Γεωργίου Παπανδρέου
35. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στη πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου για πολιτική εκδήλωση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

AΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ