Δείτε ένα ακόμα φωτορεπορτάζ του “VAS-VAL” από τα ΠΑΥΛΕΙΑ 2018

60
Åóðåñéíïò êáé ëéôáíåéá ôçí ðáñáìïíç ôïõ Áð.Ðáõëïõ, ÷ùñïóôáíôïõíôïò ôïõ Áñ÷éåðéóêïðïõ Éåñùíõìïõ êáé ôïõ Ìçôñïðïëéôïõ Êïñéíèéáò Äéïíõóéïõ, ôùí Éåñùí Åéêïíùí Ðáíáãéáò ôçò Ðáñáìõèéáò êáé ôïõ Áðïóôïëïõ Ðáõëïõ ðïëéïõ÷ïõ ôçò ðïëçò, ðëçèïò ðéóôùí áêïëïõèçóáí ôçí ëéôáíåéá óôï êåíôñï ôçò ðïëçò.Ðåìðôç 28 Éïõíéïõ 2018.

Δείτε ένα ακόμα φωτορεπορτάζ του “VAS-VAL” από τα ΠΑΥΛΕΙΑ 2018

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here