Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Κορινθίων…Ψήφιση προϋπολογισμού 2024

28

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του
Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα
πραγματοποιηθεί την 19η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: Ψήφιση δημοτικού προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2024.

Δημοτικό Συμβούλιο 19 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα  στις 19:00 


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.
4555/2018, όπως ισχύει, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 19η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κολιάτσου 32,
2
ος όροφος) με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Σύσταση επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού Νεκροταφείων
2. Σύσταση επιτροπής χωροθέτησης κάδων απορριμμάτων
3. Ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
4. Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ περί μείωσης τελών ύδρευσης
5. Ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου έναν δημοτικό σύμβουλο και έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης ή του
Τμήματος Παιδείας, για τα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου
6. Αίτημα περί καταβολής σε δόσεις ( με προκαταβολή 30%) για τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων έτους 2024,
επιχειρήσεων του Δήμου
7. Τροποποίηση της αριθμ. 44/456/2023 Α.Δ.Σ. ως προς την επιτροπή 31 για την παραλαβή της υπηρεσίας με τίτλο
«Ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμός Δήμου Κορινθίων» ΤΜΗΜΑ Α -Ψηφιακές Υπηρεσίες (Α.Μ.:121/2022)
8. Παράταση ισχύος σύμβασης ‘Εκπόνησης σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Κορινθίων
9. Παράταση σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του Δήμου
Κορινθίων
10. Έγκριση 2ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ Α.Μ. 40/2021
11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» Α.Μ. 36/2022
12. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ» Α.Μ. 40/2022
13. Καθορισμός αμοιβής μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
14. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
15. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
16. Πρακτική άσκηση της σπουδάστριας κας. Ξανθίππης – Παρασκευής Φιλατζικιώτη του τμήματος Κοινωνικής και
Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ