Δευτέρα 22 Απριλίου Δημοτικό Συμβούλιο στην Κόρινθο

18

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.
4555/2018, όπως ισχύει, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί
την 22α
Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κολιάτσου 32, 2ος
όροφος) με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση της υπ ́ αριθμ. 7/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Συγκρότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
2. Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
3. Αποδοχή όρων συμφωνίας με ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
4. Επιχορήγηση αθλητικής ομάδας 10ου

Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου

5. Τροποποίηση της αριθμ. 22/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «εξουσιοδοτήσεις υπαλλήλων του Δήμου
για συναλλαγές με Τράπεζες, Δ.Ο.Υ. κ.λ.π. και έκδοση επιταγών»
6. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ»
(αριθμός μελέτης 75/2022)
7. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»
(αριθμός μελέτης 44/2022)
8. Έγκριση χορήγησης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ακίνητο στον οικισμό Σοφικού της Δ.Ε. Σολυγείας του
Δήμου Κορινθίων
9. Έγκριση πρακτικού καταστροφής μηχανογραφικού υλικού ασήμαντης αξίας
10. Έγκριση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, στο Φιλοζωικό Σύλλογο «ΒΛΑΣΣΗΣ» για εκδήλωση
11. Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην Ζώγαλη Ευαγγελία για εκδήλωση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ