Δημοτική Αρχή το «Νέο Μουσικό Σχολείο Κορίνθου»σε 2 περίπου χρόνια έτοιμο…ένα έτος μετά δεν έχει εκδοθεί ούτε άδειά

442

“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ” ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

«Νέο Μουσικό Σχολείο Κορίνθου»
Κυρία, κύριοι Υπουργοί,
Προ ενός έτους, όπως ενημερωθήκαμε από κατοίκους Κορίνθου, είχε διαδοθεί και
δημοσιευτεί η εξασφάλιση χρηματοδότησης οικοδόμησης νέου Μουσικού Σχολείου στην
Κόρινθο. Αυτό θα στέγαζε σε κατάλληλους και σύγχρονους χώρους 240 μαθητές, στο
οποίο επιπροσθέτως θα διοργανώνονταν εκδηλώσεις υψηλού πολιτιστικού επιπέδου.
Όπως δηλώθηκε τότε από τη Δημοτική Αρχή Κορίνθου, για το έργο είχε εξασφαλιστεί
«…χρηματοδότηση 11 εκ. ευρώ, οι μελέτες είναι ώριμες και σε 2 περίπου χρόνια θα το
αποδώσουμε σε χρήση σε 240 μαθητές…». Αφού παρήλθε ήδη ένα έτος από τις
ανακοινώσεις, το έργο όχι μόνο δεν κατασκευάζεται, όπως πληροφορούμαστε, αλλά δεν
έχει εκδοθεί ούτε η απαιτούμενη άδειά του, με συνέπεια να μην έχει καν δημοπρατηθεί.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
Προτίθεστε όπως μας ενημερώσετε, δεδομένου ότι το θέμα έχει τεθεί υπόψη σας, ποιοι
λόγοι οδηγούν στην κωλυσιεργία της περαιτέρω εξέλιξης της διαδικασίας ανέγερσης του
νέου Μουσικού Σχολείου Κορίνθου, αφού η προ ενός έτους χρηματοδότηση είχε
εξασφαλιστεί;
Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

—————————————————————————————————

«Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ.1022/23-11-2022»
Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα
ακόλουθα:
Η μέριμνα για την ανέγερση των σχολικών κτηρίων, την επισκευή, συντήρηση και την
βελτίωση των υποδομών των σχολικών μονάδων εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Δήμων
βάσει των άρθρων 75 παρ. Ι τομέας ΣΤ΄ του Ν.3463/2006, ΦΕΚ 114/Α’ και 94 παρ.4 του Ν.
3852/2010, ΦΕΚ 87/Α’. Παράλληλα, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 132 του
Ν.4199/2013, ΦΕΚ 216/Α’ και της Διαπιστωτικής Πράξης αριθμ. Δ16γ/05/483/Γ/2013, ΦΕΚ
2856/Β’, η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (ΚΤΥΠ Α.Ε.), ως εκπληρούσα τους σκοπούς
της συγχωνευόμενης εταιρείας «ΟΣΚ Α.Ε.» στον κλάδο των εκπαιδευτικών δομών, έχει ως
συντρέχουσα αρμοδιότητα την υλοποίηση έργων σχολικής στέγης.
Αναφορικά με τη σχολική στέγη ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
είναι επιτελικός, με τον καθορισμό των προδιαγραφών των χώρων ως προς το είδος, τον
αριθμό και το μέγεθος αυτών, που αποτυπώνονται στο εκάστοτε κτηριολογικό πρόγραμμα.
Τα κτηριολογικά προγράμματα εκπονούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Υ.ΠΑΙ.Θ. (Π.Δ. 18/2018, ΦΕΚ 31/Α΄) μετά από αίτημα του Δήμου και ισχύουν για τις
«Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» και τους Δήμους όλης της χώρας (άρθρο 18 του Ν.3467/2006,
ΦΕΚ 128/Α΄). Kατόπιν ελέγχου στο αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει εγκεκριμένο κτηριολογικό πρόγραμμα για την ανέγερση νέου
Μουσικού σχολείου στη Κόρινθο με αριθμ. πρωτοκόλλου 35738/Α2/6-3-2019.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ