Δημοτικό συμβούλιο την Δευτέρα 6 Μαρτίου στο Δήμο Κορινθίων

289

Θα πραγματοποιηθεί την 6η Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2022
2. Αύξηση του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων του Δήμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ καθαριστριών (σχολικών μονάδων).
3. Κατανομή ποσού 215.790,00 € (Α ́κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του
Δήμου μας, έτους 2023 και αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων
4. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ ́ Τριμήνου του οικονομικού έτους 2022 του
Ν.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
5. Έγκριση της αριθμ. 4/5/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβυλίυ του ν.π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» περί 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος και ΟΠΔ
οικονομικού έτους 2023.
6. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», για σοβαρούς λόγους που ανάγονται στην άσκηση των
καθηκόντων του.
7. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
8. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
9. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
10. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2023
11. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη
αναγκών Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου
12. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη
αναγκών Δ.Ε. Κορινθίων
13. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη
αναγκών Δ.Ε. Σαρωνικού
14. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη
αναγκών Δ.Ε. Σολυγείας
15. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη
αναγκών Δ.Ε. Τενέας.
16. Περί τροποποίησης όρου σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Μεταφορά υπολείμματος από ΚΔΑΥ» Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 640099c40d794546da3086ae στις 02/03/23 14:45

17. Ματαίωση διάλυσης σύμβασης του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (Α.Μ. 68/2017)
18. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ»
19. Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -ΟΜΑΔΑ Α» με αρ. 33096/09-11-2021
20. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» αρ. μελέτης 30/2020
21. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» Α.Μ. 40/2021
22. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Σ.Σ. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (πλην Κοινότητας Κατακαλίου)»
23. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ» αρ. μελέτης 13/2019
24. Καθορισμός τιμής μονάδας για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό
τελικής ιδιοκτησίας 252 στο Ο.Τ 209 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ́ ́Αγ. Γεωργίου” του
Δήμου Κορινθίων.
25. Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία της φερόμενης
ιδιοκτήτριας κας Ειρήνης-Θεοφανώς Καρσιώτη του Παναγιώτη και της Αικατερίνης με κωδικό αριθμό
τελικής ιδιοκτησίας 01 στο Ο.Τ 777 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα”
του Δήμου Κορινθίων.
26. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην αρχική ιδιοκτησία τους με αρ.κτ.
0506046, όπως προβλέπεται από την Πράξη Εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης της Κορίνθου στην περιοχή
«Μπαθαρίστρα – Δέλτα», ώστε να ολοκληρωθεί το τελικό οικόπεδο το οποίο τους αποδίδεται με αρ. 01
στο ΟΤ.714.
27. Χορήγηση άδειας απότμησης -υποβιβασμού πεζοδρόμιου έμπροσθεν εισόδου – εξόδου ιδιωτικών χώρων
στάθμευσης επί της οδού Δερβενακίων με αρ. 64 στην πόλη της Κορίνθου.
28. Χορήγηση άδειας απότμησης -υποβιβασμού πεζοδρόμιου έμπροσθεν εισόδου – εξόδου ιδιωτικών χώρων
στάθμευσης επί της οδού Λ. Αθηνών με αρ. 118 στην πόλη της Κορίνθου
29. Αίτημα χορήγησης αποκλειστικής θέσης στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Κολοκοτρώνη 77 στην πόλη
της Κορίνθου.
30. Αίτημα χορήγησης μιας αποκλειστικής θέσης στάσης – στάθμευσης στην οδό Ερμού 47 στην πόλη της
Κορίνθου.
31. Αίτημα χορήγησης αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Γ. Παπανδρέου με αρ. 41 στη πόλη
της Κορίνθου.
32. Αίτημα χορήγησης άδειας τοποθέτησης 1ου μετρητικού -Ρυθμιστικού Σταθμού φυσικού σταθμού στην πόλη της
Κορίνθου
33. Αίτημα χορήγησης άδειας εκτέλεσης εργασιών κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου της εταιρείας
‘HENGAS Α.Ε.’ στο οδικό δίκτυο του Δήμου Κορινθίων.
34. Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών του Ο.Τ 40, στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως περιοχής ”Αμόνι” του
Δήμου Κορινθίων
35. Ονοματοδοσία ανώνυμης οδού μεταξύ των οδών Αισχύλου και Παρθενώνος στη περιοχή «Αγίας Άννας –
Συνοικισμού», μετά τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006
36. Ονοματοδοσία οδού στη περιοχή «Παλαιά Γέφυρα», Κοινότητας Κορίνθου, μετά τη σύμφωνη γνώμη της
Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006
37. Ονοματοδοσία ανώνυμης οδού (παλαιό τμήμα Επαρχιακής οδού Κορίνθου -Εξαμιλίων) στην εκτός
περιοχή με τα τοπωνύμια «ΤΡΥΠΟΥ- ΝΕΓΡΗ», μετά τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 8 του
Ν. 3463/2006
38. Έγκριση διεξαγωγής του 4ου Αγώνα Ορεινού Τρεξίματος ANCIENT MYCENAEN TRAIL RUN 2023 και τη
διέλευση από ειδικές διαδρομές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων
39. Διαγραφές οφειλών από χρηματικό κατάλογο εισφοράς σε χρήμα
40. Κοπή δέντρων στη περιοχή ΚΑΝΤΑΡΕ (ΑΡΧΑΙΟ ΛΙΜΑΝΙ)
41. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στο πεζόδρομο ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, για πολιτιστική
εκδήλωση από το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
42. Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 640099c40d794546da3086ae στις 02/03/23 14:45
Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. για τον τρόπο συμμετοχής σας στην ως άνω
Συνεδρίαση (είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης) έως την Δευτέρα 6.03.2023 και ώρα 13:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

AΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ