Παρασκευή 30 Ιουνίου συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στην Κόρινθο

920

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του
Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα
πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (διάρκειας τεσσάρων μηνών) έτους 2023
2. Έκδοση άδειας θεατρικών παραστάσεων στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου
Κορινθίων στο Θέατρο «ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑ» της Κοινότητας Χιλιομοδίου
3. Ανάκληση των υπ ́αριθμ. 67,68,69,70 & 71 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί
αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη
αναγκών των Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου, Κορινθίων, Σολυγείας, Σαρωνικού και Τενέας.
4. Τροποποίηση της αριθμ. 191/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναγκαιότητας
εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου
5. Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικον. έτους 2023
6. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης εξώδικου συμβιβασμού.
7. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης εξώδικου συμβιβασμού.
8. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης εξώδικου συμβιβασμού
9. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης εξώδικου συμβιβασμού
10. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης εξώδικου συμβιβασμού
11. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΟΦΙΚΟΥ» αρ.
μελέτης 42/2022
12. Έγκριση της υπ ́αριθμ. 5/22/2023 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, περί έγκρισης του
απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων
13. Έγκριση των έντεκα (11) εκ συνόλου δώδεκα (12) αποφάσεων του πρακτικού 1/08.6.2023 της
Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων
14. Διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών από τέλη κοινοχρήστων χώρων λαϊκής αγοράς ετών 2000-2008
15. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ανεξόφλητων τελών μη ηλκετροδοτούμενων
16. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στη Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου, για πραγματοποίηση
εκδήλωσης
17. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στη Κοινότητα Ξυλοκέριζας
18. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στη Κοινότητα Άσσου
19. Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

AΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ