ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 29 ΜΑΙΟΥ…ΜΕ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ…?

969

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του
Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δεύτερη φορά)
που θα πραγματοποιηθεί την 29η Μαίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Κορινθίων
2. Εγκριση της αρ. 8/15/2023 απόφαση του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής περί παραχώρησης αυτοκινήτων
του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στο Δήμο.
3. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 34/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί καθορισμού ωραρίου
λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων
4. Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας, με διάρκεια
σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τέσσερις μήνες, έτους 2023.
5. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου, για σύνταξη γνωμοδότησης για εξώδικο συμβιβασμό
6. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου, για σύνταξη γνωμοδότησης για εξώδικο συμβιβασμό
7. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου, για σύνταξη γνωμοδότησης για εξώδικο συμβιβασμό
8. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου, για νομική στήριξη της αίτησης ακύρωσης-αίτησης
αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης
9. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2023
10. Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2023
11. Κατανομή ποσού 12.000 € στις σχολικές επιτροπές Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για έξοδα
λειτουργίας από τη στέγαση Δομών Υποδοχής Εκπαίδευης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) και ΥΠΑΙΘ για το σχολικό
έτος 2022-2023.
12. Κατανομή ποσού 1.600 € για τη κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων στις οποίες
διεξήχθη ο Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός
13. Κατανομή ποσού 143.860,00 € (Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) στις σχολικές επιτροπές Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης για τη κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2023 και αποζημίωσης των σχολικών
τροχονόμων από 1-4-2023 έως 15-6-2023
14. Γνωμοδότηση επί της μελέτης που αφορά την παραχώρηση χρήσης θαλάσσιας περιοχής κόπλπου
Κεχρεών.
15. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Εγκατάσταση και
λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενεργειας (ΦΣΠΗΕ) της εταιρείας DIREEN AE
στη θέση «Χλογός» της ΔΕ. Τενέας.
16. Παραταση χρόνου ισχύος σύμβασης με αρ. 28639/2018 για τη «Προμήθεια εξοπλισμού Διαχείρισης
Αστικών Στερεών Αποβλήτων»
17. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» με αρ.
μελέτης 44/2022
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 646f39353b1acfd67dcfd6d6 στις 25/05/23 13:35
18. Έγκριση προωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δήμου
Κορινθίων» με αρ. σύμβασης 5643/2019
19. Επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού σε περιοχές του Δήμου Κορινθίων
20. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου του «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΑΣΣΟΥΛΕΧΑΙΟΥ» αρ. μελέτης 22/2018
21. Διαγραφές προσαυξήσεων
22. Αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου για τη δημιουργία Αθλητικού Κέντρου (ποδοσφαιρικού γηπέδου κ.λπ)
στη Κοινότητα Σολωμού.
23. Αναγκαιότητα ονοματοδοσίας οδών στην Κοινότητα Ξυλοκέριζας Δήμου Κορινθίων
24. Παραχώρηση κονόχρηστου χώρου στα Αθίκια Κορινθίας για πολιτιστική εκδήλωση, από τον Σύλλογο «Ο
ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ»
25. Παραχώρηση κονοχρήστου χώρου στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη για πολιτιστική εκδήλωση από το
Σύλλογο Αγάπης για τα ζώα «ΒΛΑΣΣΗΣ»

——————————————————————————————————

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του
Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα
πραγματοποιηθεί την 29η Μαίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Άσκηση αρμοδιοτήτων των καθ ́ υποκατάσταση στη Δημοτική Κοινότητα Σοφικού από τα αρμόδια όργανα
του Δήμου Κορινθίων.
2. Έγκριση της αρ. 36/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» περί 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και
ΟΠΔ οικονομικού έτους 2023
3. Τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της ΔΕΥΑΚ για
την υλοποίηση του έργου «Αρδευτικά Δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό της Ε.Ε.Λ. Κορίνθου –
Λουτρακίου», ενταγμένη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020 – Δράση 4.3.1.
«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»
4. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Φιλοζωϊκού Συλλόγου Κορίνθου
«Σύλλογος Αγάπης για τα Ζώα Βλάσσης»
5. Παράταση παραχώρησης τμήματος του δημοτικού καταστήματος της Δ.Κ. Εξαμιλίων για την λειτουργία του γραφείου
Κτηματογράφησης
6. Παράταση χρόνου ισχύος της υπ ́αριθμ. 557/2021 σύμβασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» για τη ́ ́ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π. ΔΗΜΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ́ ́
7. Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2023
8. Τροποποίηση της αρ. 456/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού επιτροπών παρακολούθησης και
παραλαβής προμηθειών και επιτροπών παραλαβής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2023
9. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» ΑΜ 40/2021
10. Χορήγηση ή μη άδειας εισόδου- εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση (οινοποιείο) της «ΚΤΗΜΑ ΚΛΑΡΟΣ Ο.Ε.» της
Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Βασιλείου Δήμου Κορινθίων
11. Χορήγηση αποκλειστικής θέσης ΑΜΕΑ στην οδό Αποστόλου Παύλου αρ. 80, στην Κόρινθο
12. Χορήγηση αποκλειστικών θέσεων ΑΜΕΑ στην οδό Δερβενακίων στην Κόρινθο
13. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής ακαταλληλότητας κρατικών οχημάτων του Δήμου Κορινθίων
14. Επιχορήγηση του Διασωστικού Σώματος «ΠΗΓΑΣΟΣ» για αγορά οχήματος πυροπροστασίας.
15. Επιχορήγηση του Αθλητικού και Πολιτιστικού συλλόγου «Η ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΝΕΑΡΟΥ ΔΑΣΟΥΣ» Κορίνθου, για
τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραδοσιακού ΓΟΥ ΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ στη ΚΙΝΑ
16. Κοπή ή μη δέντρου στην οδό Σισύφου της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

AΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ