ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

83

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.
4555/2018, όπως ισχύει, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί
την 01η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κολιάτσου 32, 2ος
όροφος) με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ και του Δήμου
Κορινθίων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «(A) Καταχώρηση στο Εθνικό Κτηματολόγιο της
Πράξης Εφαρμογής του σχεδίου πόλεως Αγία Άννα – Συνοικισμός & (B) Σύνταξη πράξης αναλογισμού
αποζημιώσεων ένθεν και ένθεν του ρέματος Ξηριά της Κοινότητας Κορίνθου από την οδό Γ.
Παπανδρέου έως την οδό Πατρών»
2. Έγκριση της αρ. 40/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» περί απολογισμού – ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2020
3. Έγκριση της αρ. 41/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» περί απολογισμού – ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2021
4. Έγκριση της αρ. 35/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», περί έγκρισης του Εσωτερικού Κανονισμού ΚΗΦΗ
5. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογιμσού Γ΄τριμήνου του οικονομικού έτους 2023 του ν. π.
«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» (αρ. απόφασης 37/17-10-2023)
6. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου έτους 2022 (Α.Ο.Ε.
521/2023)
7. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Α΄ & Β΄ Τριμήνου έτους 2023 (Α.Ο.Ε.
522/2023)
8. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023
9. Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023
10. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου, για τη σύνταξη γνωμοδότησης επί αιτήματος εξώδικου
συμβιβασμού (ΑΟΕ 539/2023)
11. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»
12. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΟΜΗΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»
13. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»
14. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ»
15. Έγκριση υψομετρικής μελέτης των οδών του Ο.Τ. 62 το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως περιοχής «Αμόνι» του
Δήμου Κορινθίων
16. ‘Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ» (αρ. μελέτης 63/2018)
17. ‘Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ» (αρ. μελέτης 08/2020)
18. Συμψηφισμός αμοιβαίων απαιτήσεων σε εφαρμογή του σχεδίου πόλεως περιοχής «Αγιαννιώτικα» Κορίνθου
και έγκριση συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής (Μαρία Σταμάτη)
19. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αγίου Γεωργίου» (αρ.μελέτης
7/2021)
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 653b7f10ec7923460a3b5829 στις 27/10/23 12:14
20. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Κορινθίων» (αρ. μελέτης
28/2022)
21. Παράταση (3) συμβατικής προθεσμίας της μελέτης «Εκπόνηση μελε΄των για την υλοποίηση μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κορινθίων»
22. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (αρ.
μελέτης 21/2018)
23. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Κ.
ΣΟΦΙΚΟΥ» (αρ. μελέτης 51/2017 & αρ. σύμβασης 7466/2020)
24. Αναγκαιότητα ονοματοδοσίας ανωνύμων οδών της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
25. Αναγκαιότητα ονοματοδοσίας ανωνύμων οδών της Κοινότητας Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων
26. Αναγκαιότητα ονοματοδοσίας ανωνύμων οδών της Κοινότητας Άσσου του Δήμου Κορινθίων
27. Διαγραφές οφειλών από χρηματικό κατάλογο εισφοράς σε χρήμα
28. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους κοιμητηρίων
29. Διαγραφή τελών ύδρευσης και επαναβεβαίωση
30. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στη συμβολή των οδών ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ & ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ στον Οργανισμό
«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» για πραγματοποίηση bazaar.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

AΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ