ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

217

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του
Ν. 4555/2018, όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 23983/30-4-2022 (ΦΕΚ
2137 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη
Κυριακή 1η Μαϊου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 16η
Μαΐου 2022 και ώρα 6:00», την υπ΄ αριθμ.
426/ΑΠ 77233/13-11-2020, την υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/205 οικ.6325/18.04.2022 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο
πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (εγκύκλιο 76η
) και την υπ΄ αριθμ.
643/69472/24-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 18η Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Κολιάτσου 32 2ος όροφος), με τα κάτωθι θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση του τροποποιημένου Ολοκληρωμένου Προγράμματος δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Κορινθίων έτους
2022.
2. Τροποποίηση του Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2022
3. Κατανομή ποσού 12.300 € για τη κάλυψη εξόδων λειτουργίας σχολικών μονάδων που προκύπτουν από τη
στέγαση Δομών Υποδοχής εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) του ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2021-2022.
4. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου
5. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου
6. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στον πεζόδρομο Πυλαρινού & Εθν. Αντίστασης (πλησίον Εθνικής
Τράπεζας) για εμπορική προβολή.
7. Έγκριση διεξαγωγής του 19ου ΡΑΛΛΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» την 21 & 22/5/2022 και τη διέλευση των οχημάτων από
ειδικές διαδρομές εντός των ορίων του Δήμου και έγκριση διεξαγωγής αγώνα μοτοσικλετιστών