Προσλήψεις εργατοτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Κορινθίων

26

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοίνωσε την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού είκοσι (20) ατόμων για απασχόληση έως πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο, για το μήνα Μάιο έτους 2024, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες (καθαρισμός ευπρεπισμός κοινοχρήστων χώρων).

Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο για τον μήνα ΜΑΙΟ έτους 2024, την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση, για ανάρτηση σήμερα στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων – Κολιάτσου 32, Κόρινθος (1ος όροφος).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 15 Μαΐου 2024 έως και 20 Μαΐου 2024.

Αίτηση