Πρωτοβουλία “Ακροατής Φοιτητής” του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

51

Πρωτοβουλία “Ακροατής Φοιτητής”

του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από το
εαρινό εξάμηνο 2023-24 εγκαινιάζει μία νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία του με τίτλο
«Ακροατής Φοιτητής». Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας του
Τμήματος, η διάχυση της επιστημονικής γνώσης σε πεδία που θεραπεύει το Τμήμα μέσω της
δημιουργίας ενός νέου διαύλου αλληλεπίδρασης μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της
τοπικής κοινωνίας. Προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη, τόσο από την Κορινθία όσο και
από γειτονικούς νομούς, να παρακολουθήσει ως ακροατής συγκεκριμένα πανεπιστημιακά
μαθήματα χωρίς άλλες προϋποθέσεις (π.χ. ηλικία, επίπεδο σπουδών, επάγγελμα, συμμετοχή σε
εξετάσεις κ.λπ.). Οι συμμετέχοντες στη δράση θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, να εξερευνήσουν νέους επιστημονικούς τομείς και να εμπλουτίσουν τις
γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Η ιδιότητα του “Ακροατή Φοιτητή”
Την ιδιότητα του “Ακροατή Φοιτητή” μπορεί να λάβει κάθε ενδιαφερόμενος/η πολίτης που είναι
ενήλικας/η και επιθυμεί να παρακολουθήσει μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τα οποία προσφέρονται
ελευθέρα για παρακολούθηση, χωρίς την πίεση της αξιολόγησης ή άλλων ακαδημαϊκών
υποχρεώσεων. Η ιδιότητα του “Ακροατή Φοιτητή” έχει διάρκεια ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο και
μπορεί να ανανεώνεται.

Αίτηση εγγραφής
 Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτησή τους για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού
Έτους 2023-24 κατά το διάστημα 5 – 19 Φεβρουαρίου 2024. Οι αιτήσεις κατατίθενται
ηλεκτρονικά στο sep-secr@uop.gr ή με φυσικό τρόπο στη Γραμματεία του Τμήματος
(Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη, 1ος όροφος).
 Κάθε αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και συνοπτικό
υπόμνημα υποψηφίου, όπου να αναφέρονται οι στόχοι και οι προσδοκίες από τη
συμμετοχή στη δράση, καθώς και τα μαθήματα που ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει. Ο
μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορούν να επιλεγούν ανά εξάμηνο είναι τρία (3).

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δαμασκηνού κ Κολοκοτρώνη, 20131 Κόρινθος
Τ. 2741074991, 2741074993, 2741074999
email: sep-secr@uop.gr

 Οι αιτήσεις των υποψηφίων Ακροατών Φοιτητών εγκρίνονται από τη Συνέλευση του
Τμήματος.
Προσφερόμενα μαθήματα κατά το Εαρινό Εξάμηνο ακ. Έτος 23-24

Α/Α Τίτλος μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδάσκων/ουσα
1 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Υ3 2

Χ. Κουτσαμπέλας
Επίκουρος Καθηγητής

2
Οργάνωση και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Υ7 2

Μ. Φεφές
Καθηγητής

3 Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Πολιτικές Υ11 2

Π. Παπαδιαμαντάκη
Καθηγήτρια

4
Αρχές Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων και Υλικού Υ34 2

Κ. Δημόπουλος
Καθηγητής

5
Βασικές Αρχές Συμβουλευτικής και
Διαχείρισης Ομάδων Υ23 4

Δ. Τσακίρη
Καθηγήτρια

6
Πολιτικές Κοινωνικής Ασφάλισης και
Συνταξιοδοτικά Σχήματα ΚΚΠ31 6

Μ. Αγγελάκη
Επικ. Καθηγήτρια

7
Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης ΚΚΠ18 6

Α. Φερώνας
Αναπλ. Καθηγητής

8 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΕ70 6

Μ. Μπούρα
Επίκ. Καθηγήτρια

9 Κριτική Παιδαγωγική EE12 6

Δ. Καρακατσάνη
Καθηγήτρια

10 Αγγλική Γλώσσα ΙI ΑΓΙΙ 2

Α. Σπυροπούλου
Ε.Ε.Π.

11 Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙ ΑΓIV 4

Α. Σπυροπούλου
Ε.Ε.Π.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και έντυπο αίτησης
στον σύνδεσμο https://bit.ly/493qMig.