“Πρόσκληση σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση”Δήμου Λουτρακίου…

16

“Πρόσκληση σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση”Δήμου Λουτρακίου με 17 θέματα

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα
πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λουτρακίου (Ιάσονος & Εθν.
Αντιστάσεως), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 74, 74Α & 75 του ν. 3852/2010
όπως ισχύουν, την 23η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για  συζήτηση και λήψη Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Εισήγηση στο Δ.Σ. του σχεδίου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου.
2.Εισήγηση στο Δ.Σ. για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Περαχώρας
στο Ο.Τ. Γ81 ΚΧ , κατόπιν της υπ ́αρίθ. 148/2023 σχετικής απόφασης Δ.Σ.
3.Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος
2023.
4.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του
έργου: ́ ́Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων επί της οδού Ποσειδώνος στο Λουτράκι
(μελ. 63/2020) ́ ́.
5.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση
του έργου: ‘’Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για τη δημιουργία του
ανοικτού κέντρου εμπορίου (μελ. 15/2023)’’.
6.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής Σπυριδούλας Σοφούλη κατά
Δήμου.

7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Κασκαντάμη Μαρίας και
λοιπών δύο (2) κατά Δήμου .
8.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής ΜΕΣΣΙΑ Αργυρούς κατά
Δήμου.
9.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τέλους ακίνητης
περιουσίας (ΤΑΠ) ποσού 2,80€ για τα έτη 2018 – 2019 στην Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.
10.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τέλους ακίνητης
περιουσίας (ΤΑΠ) ποσού 81,70€ για τα έτη 2020 – 2021 στην Δ.Κ. Ισθμίας .
11.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών χρήσης
αιγιαλού και παραλίας , τελών χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% ποσού
1.774,26€ για το έτος 2023.
12.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών χρήσης
αιγιαλού και παραλίας , τελών χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% ποσού
435,12€ για το έτος 2023.
13.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών χρήσης
αιγιαλού και παραλίας , τελών χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% ποσού
724,94€ για το έτος 2023.
14.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ΚΟΚ
για τα έτη 2019 – 2020 ποσού 120,00€ και επαναβεβαίωση τους .
15.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ΚΟΚ
για τα έτη 2019 – 2020 ποσού 160,00€ και επαναβεβαίωση τους .
16.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους δικαιώματος
χρήσης οστεοφυλακίου για το έτος 2022 ποσού 20,00€ στην Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων .
17.Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου για κίνηση εκτός έδρας οχημάτων του
Δήμου, λόγω κατεπείγοντος .

“Πρόσκληση σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση”Δήμου Λουτρακίου με 17 θέματα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ο Πρόεδρος
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου

Σακελλαρίου Αναστάσιος
Αντιδήμαρχος

Επιστολική ψήφος: Άνοιξε η πλατφόρμα – Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε