Συγκροτήθηκε σε Σώμα το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Motor Oil

35

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ανακοινώνεται ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
κατά τη συνεδρίασή του της 20ης Ιουνίου 2024 συγκροτήθηκε σε Σώμα
ως ακολούθως:

  1. Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης – Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  2. Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης – Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  3. Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  4. Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  5. Μιχαήλ-Ματθαίος Ι.-Ε. Στειακάκης- Εκτελεστικό Μέλος
  6. Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης – Μη Εκτελεστικό Μέλος
  7. Νίκη Δ. Στουφή – Μη Εκτελεστικό Μέλος
  8. Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
  9. Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
  10. Δημήτριος – Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

 

Η θητεία των ανωτέρω Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ετήσια
αρχομένη από την επόμενη ημέρα μετά από την Γενική Συνέλευση
από την οποία εκλέχτηκαν και παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας
εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση
και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε Σώμα την 20η Ιουνίου 2024
ως ακολούθως:

Πρόεδρος: κ. Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.

Μέλη:

Κωνσταντίνος Ν. Θανόπουλος –Ανεξάρτητο τρίτο Πρόσωπο

Σπυρίδων Χ. Κυρίτσης – Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο

 

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ετήσια,
ήτοι αντίστοιχη αυτής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όρισε κοινή Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
με αρμοδιότητες σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Νόμου 4706/2020
ως εξής:

Πρόεδρος: Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη  – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ. Σ.

Μέλη:

Δημήτριος-Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ. Σ.

Νίκη Δ. Στουφή – Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ. Σ.

 

Μαρούσι, 21 Ιουνίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο