Την Πέμπτη 6 Ιουλίου Δημοτικό Συμβούλιο στην Κόρινθο

829

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74
του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, και τις διατάξεις του άρθρου 184 § 1 του Ν. 4635/2019, σας καλούμε σε
έκτακτη μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη ταυτόχρονα) του Δημοτικού Συμβουλίου που
θα πραγματοποιηθεί την 06η Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου
και της «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ ΑΕ -Α.Ο.Τ.Α.», για το έργο ΄΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΘΜΟΣ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ -ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΩΝ
ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Α΄ ΦΑΣΗ)΄΄
2. Υποβολή αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (διάρκειας τεσσάρων μηνών) έτους 2023
3. Έκδοση άδειας θεατρικών παραστάσεων στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου
Κορινθίων στο Θέατρο «ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑ» της Κοινότητας Χιλιομοδίου
4. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στη Κοινότητα Ξυλοκέριζας
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή : Για το 1ο θέμα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ζητά άμεσα τη
λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να υπογραφεί το συντομότερο η Π.Σ. και να
ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου, Για το 2ο θέμα, λήγουν οι συμβάσεις και θα πρέπει να συνεχιστεί η
εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, Για το 3ο θέμα, οι παραστάσεις ξεκινούν την
Κυριακή 9 Ιουλίου 2023 και Για το 4ο θέμα, η εκδήλωση στη Κοινότητα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή
7 Ιουλίου 2023.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.