Π.Ε. Κορινθίας: Αιτήσεις για την κάλυψη έκτακτων αναγκών και ζημιών που έχουν προκληθεί από θεομηνίες

266

Σύμφωνα με το ν.4797/21 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες,…..» [ΦΕΚ: ΦΕΚ Α' 66/23-04-2021,όπως αυτός ισχύσει σήμερα], οι ‘επιχειρήσεις’ και οι ‘μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς’ απευθύνονται στον περιφερειακό συντονιστή κρατικής αρωγής της Π.Ε.
Κορινθίας, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών και ζημιών που έχουν προκληθεί από θεομηνίες.
Με βάση το άρθρο 3 του ιδίου νόμου ως:
«Θεομηνίες»: σεισμοί, χιονοστιβάδες, κατολισθήσεις και πλημμύρες,
ανεμοστρόβιλοι, τυφώνες, εκρήξεις ηφαιστείων, πυρκαγιές δασών, καθώς και
ανεξέλεγκτες πυρκαγιές από φυσικά αίτια.
«Επιχειρήσεις»: βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα,
αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμη οικονομική
δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, συμπεριλαμβανομένων των
ατομικών επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των κοινωνιών αστικού και κληρονομικού δικαίου, καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
Στις επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου συμπεριλαμβάνονται και οι δημόσιες
επιχειρήσεις, δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Ορθή επανάληψη στο
από 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 Δελτίο
ανήκουν οι γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, τις οποίες κατέχουν ένα ή
περισσότερα φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες αγρότες ή νομικά πρόσωπα.
«Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς»: τα νομικά πρόσωπα και νομικές
οντότητες ιδιωτικού δικαίου, τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς
που ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο και δεν επιδιώκουν κέρδος, όπως
φιλανθρωπικά σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα και αστικές εταιρείες μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Για την πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με θέματα αρμοδιότητας της Π.Ε.
Κορινθίας, για τη διαδικασία αντιμετώπισης ζημιών από θεομηνία, λειτουργεί στο
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Κορινθίας (Κροκιδά 2 Κόρινθος) γραφείο
καθημερινά, από τις 9:00 – έως και τις 14:00.
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους, που έχουν υποστεί ζημιά από θεομηνία
από 23.04.2021, ότι μπορούν να προσέρχονται καθημερινά από τις 9:00 – έως και
τις 14:00, στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Κορινθίας (Κροκιδά 2 Κόρινθος) για
να δηλώσουν τη ζημιά (συμπληρώνοντας/καταθέτοντας αίτηση που θα
παραλαμβάνουν επιτόπου) και να ενημερώνονται για τις περαιτέρω ενέργειες που
θα ακολουθήσουν.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους
ταυτότητα.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2741084654 (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.
Κορινθίας).

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΘΗΝΑ ΚΟΡΚΑ – ΚΩΝΣΤΑ