28 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη Δημοτικό Συμβούλιο στην Κόρινθο

30

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.
4555/2018, όπως ισχύει, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί
την 28η
Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κολιάτσου 32, 2ος
όροφος) με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. «(Α). Έγκριση: α) της Οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας του υπό σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού
του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, με την επωνυμία «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία – Δήμου Κορινθίων, με διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ
Μ.Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.», β) της σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, με την επωνυμία
«ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ Ανώνυμη Μονοπρόσωπη Εταιρεία – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με
διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ Μ.Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.», γ) του σχεδίου καταστατικού του υπό σύσταση
Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, με την επωνυμία «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ – Αναπτυξιακός
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία – Δήμου Κορινθίων, με διακριτικό
τίτλο «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ Μ.Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.»
(Β). Ορισμός: α) ενός εκπροσώπου του Δήμου Κορινθίων με τον αναπληρωτή του, στην Γενική Συνέλευση του
υπό σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, με την επωνυμία «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ –
Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία – Δήμου Κορινθίων, με
διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ Μ.Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.», β) ενός εκπροσώπου του Δήμου Κορινθίων με τον
αναπληρωτή του, στο Διοικητικό Συμβούλιο του υπό σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, με την επωνυμία «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία – Δήμου Κορινθίων, με διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ Μ.Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.»,
(Γ). Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων.
2. Έγκριση του απολογισμού των δράσεων Τουριστικής Προβολής έτους 2023 και του σχεδίου δράσεων
Τουριστικής Προβολής με ενδεικτικό προϋπολογισμό έτους 2024.
3. Αποδοχή παραχώρησης τμήματος του πρώην στρατοπέδου ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
4. Τροποποίηση της υπ ́ αριθμ. 284/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την εξουσιοδότηση του
Δημάρχου
5. Σύσταση του ενδεκαμελούς συμβουλευτικού Οργάνου Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας
(Το.Σ.Π.Πα.) Δήμου Κορινθίων
6. Έγκριση άμισθων επιτροπών μελών ΚΑΠΗ Δήμου Κορινθίων
7. Διαγραφή – Μη αποδοχή θέσεων και νέες εγγραφές στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του
Δήμου Κορινθίων, σχολικού έτους 2023-2024
8. Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο Δήμων για την Πολιτική Προστασία, Ανθεκτικότητα και την Αειφορία με
διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ»
9. Επί της 14/2024 απόφαση του Δ.Σ. του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, που αφορά την
αναγκαιότητα επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων» – Τροποποίηση της
συστατικής πράξης ως προς τους πόρους.
10. Καθορισμός εξόδων παράτασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την
επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 65fd57e4b82f33e976596c1d στις 22/03/24 12:19
11. Παραχώρηση δωρεάν χρήσης ακινήτου του Δήμου στον Ναυτικό Όμιλο Κορινθίων «ΑΜΕΙΝΟΚΛΗΣ»
12. Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου στην ΙΩΝΙΑ για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου
13. Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου στον οικισμό Λουτρών Ωραίας Ελένης της Δημοτικής Κοινότητας
Γαλατακίου για χώρο στάθμευσης.
14. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την Ανάπλαση – αποκατάσταση
ανενεργού λατομικού χώρου έκτασης 122.430,71τ.μ.
15. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
16. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
17. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
18. Επί αιτήσεως Βγενόπουλου Νικόλαου περί αλλαγής μορφής εταιρείας
19. Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Νικομήδειας με αριθ. 22 στην πόλη της Κορίνθου (97/2024 Α.Δ.Ε.)
20. Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Σοφοκλέους στην περιοχή «Αγιαννιώτικα» της πόλης της
Κορίνθου (98/2024 Α.Δ.Ε.)
21. Περί κοπής δέντρου στην οδό Αποστόλου Παύλου αριθμ.66 στην πόλη της Κορίνθου (123/2024 Α.Δ.Ε.)
22. Περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων στο ΟΤ 91 (100/2024
Α.Δ.Ε.)
23. Περί αιτούμενης άδειας για χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης στην οδό Πόντου στην πόλη της
Κορίνθου (120/2024 Α.Δ.Ε.)
24. Περί αιτούμενης άδειας διέλευσης οχήματος στο πεζοδρομημένο τμήμα του πολεοδομικού κέντρου της πόλης
της Κορίνθου (99/2024 Α.Δ.Ε.)
25. Περί αναγκαιότητας διατήρησης του κενωθέντος περιπτέρου επί της συμβολής των οδών Δαμασκηνού και
Δημοκρατίας ή απομάκρυνσής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014, ως ισχύει
(101/2024 Α.Δ.Ε.)
26. Περί χορήγησης εισόδου- εξόδου οχημάτων εγκατάστασης της εταιρείας «AGREEN – ACTION Ομόρρυθμος
Εταιρεία» στην περιοχή «Μπαθαρίστρα» της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου (121/2024 Α.Δ.Ε.)
27. Περί πρότασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Σωτήριου Κροκιδά στην πόλη της Κορίνθου
(προσδιορισμός θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ) (122/2024 Α.Δ.Ε.)
28. Έγκριση Παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».Α.Μ. 23/2020
29. Έγκριση πρακτικού επιτροπής (καταστροφής αντικειμένων ασήμαντης αξίας)
30. Έγκριση διέλευσης αθλητών κατά την διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης της δρομικής αθλητικής
δραστηριότητας με τίτλο «1ος ΣΟΛΥΓΕΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΣ» που θα διεξαχθεί την 28-04-2024.
31. Έγκριση διέλευσης των αθλητών κατά την διεξαγωγή του Διεθνή Αγώνα υπεραποστάσεων «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ»
που θα διεξαχθεί την 28-09-2024.
32. Παροχή κοινωφελούς εργασίας από ανήλικο συνδημότη μας στο Δήμο, σύμφωνα με την αριθμ. 70/2024
απόφαση του Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Κορίνθου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ