Στη Motor Oil το 100% της ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ – Ολοκληρώθηκε το deal

2469

Η Motor Oil, σε συνέχεια της από 30 Αυγούστου 2022 σχετικής ανακοίνωσης, και κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την απόκτηση από την Εταιρεία του 100% των μετοχών εκδόσεως ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ Α.Ε., ανακοίνωσε ότι η συναλλαγή και η μεταβίβαση της κυριότητος των μετοχών εκδόσεως ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ Α.Ε. στην εταιρεία πραγματοποιήθηκαν στις 12 Δεκεμβρίου 2022.

Motor Oil: Ισχυρή αύξηση τζίρου και κερδών στο εννεάμηνο

Σημαντική αύξηση σημείωσαν ο τζίρος και τα καθαρά κέρδη του Ομίλου της Motor Oil τόσο στο γ’ τρίμηνο του 2022 όσο και συνολικά στο εννεάμηνο του 2022.

Motor Oil: Ισχυρή αύξηση τζίρου και κερδών στο εννεάμηνο

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας η αύξηση του κύκλου εργασιών το γ’ τρίμηνο 2022 έναντι του γ’ τριμήνου 2021 και του εννεάμηνου 2022 έναντι του εννεάμηνου 2021 οφείλεται στον αυξημένο μέσο όρο των τιμών των προϊόντων πετρελαίου εκπεφρασμένων σε Δολάρια Η.Π.Α. (κατά 52,05% το γ’ τρίμηνο 2022 και κατά 73,47% το εννεάμηνο 2022) σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α έναντι του Ευρώ (μέση ισοτιμία) κατά 14,58% το γ’ τρίμηνο 2022 και κατά 11,07% το εννεάμηνο 2022.

Ο όγκος πωλήσεων προϊόντων του Διυλιστηρίου διαμορφώθηκε σε ΜΤ 3.760 χιλ. το γ’ τρίμηνο 2022 έναντι ΜΤ 4.029 χιλ. το γ’ τρίμηνο 2021 και σωρευτικά σε ΜΤ 10.360 χιλ. το εννεάμηνο 2022 έναντι ΜΤ 10.480 χιλ. το αντίστοιχο εννεάμηνο 2021. Η διάθεση των προϊόντων πραγματοποιήθηκε και στις τρεις αγορές στις οποίες παραδοσιακά δραστηριοποιείται η Εταιρεία (Εσωτερική, Εξαγωγές, Ναυτιλία) επιβεβαιώνοντας τον εξαγωγικό προσανατολισμό της δεδομένου ότι οι πωλήσεις Εξωτερικού και Ναυτιλίας διαμορφώθηκαν στο 86% του συνολικού όγκου πωλήσεων τόσο το εννεάμηνο 2022 όσο και το εννεάμηνο 2021.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 392,8 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2022 έναντι Ευρώ 113,5 εκατ. το γ΄ τρίμηνο 2021 και σε Ευρώ 1.189,5 εκατ. το εννεάμηνο 2022 έναντι Ευρώ 285 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2021. Η διαμόρφωση των EBITDA σε ιστορικά υψηλά για την Εταιρεία επίπεδα οφείλεται στην θετική επίδραση συγκεκριμένων παραμέτρων και ειδικότερα:

α) στην αυξημένη ποσοστιαία συμμετοχή του όγκου των βιομηχανικών πωλήσεων του Διυλιστηρίου (93,21% το γ’ τρίμηνο 2022 έναντι 84,01% το γ΄ τρίμηνο 2021, και 94,90% το εννεάμηνο 2022 έναντι 88,62% το εννεάμηνο 2021),

β) στα ιστορικά υψηλά διεθνή περιθώρια διύλισης μεσαίων αποσταγμάτων (diesel, Jet) για τα οποία η αυξημένη δυνατότητα παραγωγής του Διυλιστηρίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. χρονολογείται ήδη από το 2005 ως απόρροια της κατασκευής του Συγκροτήματος Υδρογονοδιάσπασης (Hydrocracker), και

γ) στην ενδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α η ισοτιμία του οποίου έναντι του Ευρώ διαμορφώθηκε σε υψηλά 20ετίας σε συνέχεια της απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας των Η.Π.Α. (Federal Reserve) να υιοθετήσει πολιτική επιθετικής αύξησης των επιτοκίων ως μέτρο καταπολέμησης των πληθωριστικών πιέσεων.

Η συνολική χρηματοοικονομική δαπάνη το γ’ τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 7,4 εκατ. έναντι Ευρώ 6,2 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2021 και σωρευτικά το εννεάμηνο 2022 σε Ευρώ 4,1 εκατ. έναντι δαπάνης Ευρώ 7,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2021.

Τα κέρδη προ Φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 364,8 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2022 έναντι κερδών Ευρώ 89,8 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2021 και σε Ευρώ 1.128,6 εκατ. το εννεάμηνο 2022 έναντι κερδών Ευρώ 225,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2021.

Τα κέρδη μετά από Φόρους (EAT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 286,4 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2022 έναντι κερδών Ευρώ 70 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2021 και σε Ευρώ 879,3 εκατ. το εννεάμηνο 2022 έναντι κερδών Ευρώ 173,5 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2021.

ΟΜΙΛΟΣ

Η αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών το γ’ τρίμηνο 2022 έναντι του γ’ τριμήνου 2021 και του εννεάμηνου 2022 έναντι του εννεάμηνου 2021 οφείλεται στις ίδιες παραμέτρους που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του κύκλου εργασιών της μητρικής.

Τα ενοποιημένα EBITDA διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 459,3 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2022 έναντι Ευρώ 156,5 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2021. Στην εξέλιξη αυτή σημαντική ήταν η συμβολή των θυγατρικών Ομίλων CORAL & AVIN με συνολικά EBITDA Ευρώ 25,5 εκατ., της NRG με Ευρώ 17,7 εκατ., της MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. με Ευρώ 13,1 εκατ. και της LPC με Ευρώ 5 εκατ.

Τα ενοποιημένα EBITDA εννεάμηνου 2022 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.391,4 εκατ. έναντι Ευρώ 407,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2021 με τη συνεισφορά των θυγατρικών Ομίλων CORAL & AVIN να ανέρχεται σε Ευρώ 122,9 εκατ. (Ευρώ 103,7 εκατ. το 2021), της θυγατρικής MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. σε Ευρώ 40,1 εκατ. (Ευρώ 29,7 εκατ. το 2021), της NRG σε Ευρώ 22,4 εκατ. (αρνητικά EBITDA Ευρώ 16,1 εκατ. το 2021) και της LPC σε Ευρώ 15,9 εκατ. (Ευρώ 6,2 εκατ. το 2021).

Σε ενοποιημένο επίπεδο η συνολική χρηματοοικονομική δαπάνη διαμορφώθηκε σε Ευρώ 27,6 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2022 έναντι Ευρώ 19,3 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2021 και σε Ευρώ 52,7 εκατ. το εννεάμηνο 2022 έναντι Ευρώ 42,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2021.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 405,3 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2022 έναντι κερδών Ευρώ 107,5 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2021 και σε Ευρώ 1.277,5 εκατ. το εννεάμηνο 2021 έναντι Ευρώ 260,2 το αντίστοιχο διάστημα 2021.

capital.gr