ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΒΑΓΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ)

67

•Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της
παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας στην περιοχή αρμοδιότητάς μας,
στελέχη της Υπηρεσίας μας εντόπισαν την 03/03/2024 ερασιτεχνικό
αλιευτικό σκάφος με επιβαίνοντα έναν (01) ημεδαπό να έχει διενεργήσει
αλιεία στη θαλάσσια περιοχή Βάγιας Σαρωνικού Κόλπου με διακόσια
πενήντα (250) μέτρα μανωμένο δίχτυ και εκατό (100) μέτρα δίχτυ απλάδι,
των οποίων η χρήση απαγορεύεται από ερασιτέχνες αλιείς. Από την
παράνομη αλιευτική δραστηριότητα είχαν αλιευθεί συνολικά εβδομήντα
πέντε (75) κιλά αλιευμάτων διαφόρων ειδών.
•Το παράνομο αλίευμα και ο αλιευτικός εξοπλισμός κατασχέθηκαν.
•Κατά του παραβάτη κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των νόμιμων
διοικητικών κυρώσεων.
•Κατασχεθέν αλίευμα διατέθηκε για φιλανθρωπικούς σκοπούς σε ευαγή
ιδρύματα της περιοχής μας.