Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

24

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7.6.2010), που θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ στις 10 Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ., για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ΄ εφαρμογή:

Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
Της αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού CONID-19”
Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα συνεδρίαση δια περιφοράς, θα ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ::
Έγκριση 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2020.
Έγκριση σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 4 μήνες για κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19.
Αποδοχή της τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου 1 με τίτλο «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ” της Πράξης «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ” (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΥΛΗ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008013 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014 – 2020» ως προς τα εξής σημεία: 1. Τη σύνθεση της Ομάδας Έργου – Τακτικού (Υφιστάμενου) Προσωπικού,

2. Τη σύνθεση της Ομάδας Έργου – Έκτακτου Προσωπικού και

3. Την περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου ανά Πακέτο Εργασίας και Δράσης.
Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ.Α.Π. 20% έτους 2020.
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τμήμα Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την Πράξη «Δημιουργία Μητρώου Γεφυρών στα Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Έγκριση Ορθής Επανάληψης του αριθμ. 5/20-2-2020 αποσπάσματος πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.
Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου του Δήμου Μεγαλόπολης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την προμήθεια «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης» του Δήμου Μεγαλόπολης.
Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου του Δήμου Μεγαλόπολης και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την υλοποίηση του έργου: «ΕΚΘΕΣΗ: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ. Παρουσίαση του παλαιού και του σύγχρονου φυσικού περιβάλλοντος στον εκθεσιακό χώρο του Ισιώματος Καρυών»
Έγκριση 17ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2014ΕΠ52600024 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ”.
Έγκριση 1ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ 826 “Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2016 στην Π.Ε. Λακωνίας” με κωδικό 2017ΕΠ82600001.
Έγκριση 1ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΜΠ 026 “Μελέτες τεχνικών έργων Π.Ε. Λακωνίας” με κωδικό 2017ΜΠ02600008.
Έγκρισης 3ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 “Συντήρηση – επισκευή – βελτίωση συγκοινωνιακών έργων Π.Ε. Λακωνίας” με κωδικό 2017ΕΠ52600008.
Έγκριση 8ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ-ΣΑΕΠ026, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ» με κωδικό 2013ΕΠ02600003.
Έγκριση 8ης τροποποίησης κατανομής των πιστώσεων του έργου 2014ΕΠ52600020 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ».
Έγκριση 1ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «Βελτίωση – συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Κορινθίας» με κωδικό 2017ΕΠ52600007.
Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων Π.Ε. Κορινθίας έτους 2020.
Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ.Α.Π. Π.Ε. Κορινθίας έτους 2020.
Έγκριση 7ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ “Συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών με επείγουσες παρεμβάσεις στο Νομό Κορινθίας”, με κωδικό 2013ΕΠ02600002.
Έγκριση 12ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με κωδικό 2015ΕΠ52600000.
Έγκριση τροποποίησης της από 1-7-2019 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του έργου «Ανάδειξη του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου Επιδαύρου σε αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο».
Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση της μελέτης «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΣΧΙΝΟ».

“Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ”

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here