Για την «γαλάζια» Περιφερειάρχη Ρόδη Κράτσα τα φουλάρια πρέπει να είναι το αγαπημένο της αξεσουάρ. Μόνο που η λατρεία της αυτή έφθασε μέχρι το ταμείο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αφού παράγγειλε 102 μεταξωτά φουλάρια τριών μεγεθών αξίας 5.000 ευρώ για τις ανάγκες των δημόσιων σχέσεών της προς κυρίες φιλοξενούμενες

Μάλιστα τα χρήματα δόθηκαν με απευθείας ανάθεση και όπως αναγράφεται στην απόφαση που έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» τα φουλάρια θα χρησιμοποιηθούν «[για τις ανάγκες δημοσίων σχέσεων και φιλοξενίας» της Περιφερειάρχη.

Ειδικότερα πρόκειται για:

– 50 µμεταξωτά φουλάρια από ζωικό μετάξι τουίλ Σουφλίου, 70 x 70 εκ., κόστους 25,00 ευρώ έκαστο συν 6,00 ευρώ Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικά κόστους 31,00 ευρώ.

– 50 µεταξωτά φουλάρια από ζωικό μετάξι τουίλ Σουφλίου 140 x 70 εκ., κόστους 48,00 ευρώ έκαστο συν 11,52 ευρώ Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικά κόστους 59,52 ευρώ.

Υπάρχουν όμως και δύο «ειδικά» φουλάρια, με σήμα του ΕΣΠΑ, με ακόμα πιο τσιμπημένη τιμή.

«Σχεδιασμός δημιουργικού για δύο φουλάρια (σχέδιο κατ΄αποκλειστική χρήση πελάτη) όπου θα διακρίνεται εμφανώς το σήμα του ΕΣΠΑ 2014-2020, κόστους 370,00 € συν 88,80 € Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικά κόστους 458,80 €» αναφέρεται στην απόφαση.

 

ΘΕΜΑ : Ανάθεση με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την προμήθεια μεταξωτών φουλαριών για τις
ανάγκες δημοσίων σχέσεων και φιλοξενίας της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και Προέδρου της Επ.
Πα. ΠΕΠ Ιονίων Νήσων/ΕΣΠΑ 2014-2020.
Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν. 4314/23.12.2014 (ΦΕΚ Α 265/23-12-2014) Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».
2. Το με αριθμό απόφασης C (2014) 3542 final/23.5.2014 Εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-
2020».
3. Την Απόφαση της Eυρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C (2014) 10165/18.12.2014 που αφορά
στην έγκριση του ΠΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020.
4. Την υπ’ αριθμ. 32671/EYΘΥ 328/23.03.2015 Υπουργική Απόφαση «Αναδιάρθρωση Ειδικής
Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με τίτλο Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», (ΦΕΚ 791/τ. Β ́/06-05-2015).
5. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147Α ́) με θέμα « ∆ημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ».
6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) Απόφαση του
αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα «∆ιαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης
και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης
καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας»,
όπως ισχύει.
7. Το ενάριθμο έργο 2011ΕΠ02220000 της ΣΑΕΠ 022/2.
8. Την υπ. αριθμ. 73132/13.07.2020 έγκριση του προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας
χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους του Ε.Π. Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2014-2020 για το έτος 2020.
9. Το υπ ́αριθμ. οικ. 58110/386/12.08.2020 (αρ. πρωτ. ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ 1878/12.08.2020) αίτημα
του Γραφείου της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και Προέδρου της Επ. Πα. ΠΕΠ Ιονίων

Νήσων/ΕΣΠΑ 2014-2020, σχετικά με τον σχεδιασμό και την προμήθεια μεταξωτών
φουλαριών για τις ανάγκες δημοσίων σχέσεων και φιλοξενίας.
10. Την υπ ́αριθμ. 1878/02.09.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ
προς τον Αντωνογιαννάκη Π. Γεώργιο (Εμπόριο Αναμνηστικών Ειδών), καθώς και την
υπ ́αριθμ. Ε2-24/06/02.09.2020 (αρ. πρωτ. ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ 1989/02.09.2020) προσφορά του.
11. Τις ανάγκες δημοσίων σχέσεων και φιλοξενίας της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και
Προέδρου της Επ. Πα. ΠΕΠ Ιονίων Νήσων/ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜE

1. Την ανάθεση στον Αντωνογιαννάκη Π. Γεώργιο (Εμπόριο Αναμνηστικών Ειδών), Γιαννιτσών
194 Θεσσαλονίκη 54 628 με Α.Φ.Μ. 047721629 – ∆.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, του σχεδιασμού και
της προμήθειας μεταξωτών φουλαριών για τις ανάγκες δημοσίων σχέσεων και φιλοξενίας
της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και Προέδρου της Επ. Πα. ΠΕΠ Ιονίων Νήσων/ΕΣΠΑ
2014-2020, έναντι ποσού τεσσάρων χιλιάδων είκοσι ευρώ (4.020,00 €) συν εννιακόσια
εξήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (964,80 €) Φ.Π.Α. 24% ήτοι έναντι συνολικού
ποσού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών
(4.984,80 €) (βάσει προσφοράς) το οποίο αναλύεται ως εξής:
• 50 μεταξωτά φουλάρια (ζωικό μετάξι τουίλ Σουφλί) 70 x 70 εκ., κόστους 25,00 €
έκαστο συν 6,00 € Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικά κόστους 31,00 €
• 50 μεταξωτά φουλάρια (ζωικό μετάξι τουίλ Σουφλί) 140 x 70 εκ., κόστους 48,00 €
έκαστο συν 11,52 € Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικά κόστους 59,52 €
• Σχεδιασμός δημιουργικού για δύο φουλάρια (σχέδιο κατ ́αποκλειστική χρήση
πελάτη) όπου θα διακρίνεται εμφανώς το σήμα του ΕΣΠΑ 2014-2020, κόστους
370,00 € συν 88,80 € Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικά κόστους 458,80 €

2. Τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) ως εξής:
• Ευσταθία Τίκου, υπάλληλος γραφείου Περιφερειάρχη Ι.Ν.,
Με αναπληρωματικό μέλος την Αγγελική Κροκίδη, υπάλληλο γραφείου
Περιφερειάρχη Ι.Ν.
• Ευδοκία Καρύδη, υπάλληλος γραφείου Περιφερειάρχη Ι.Ν.,
• με αναπληρωματικό μέλος την Βιολέτα Κάρδαρη, υπάλληλο γραφείου Περιφερειάρχη
Ι.Ν.
• Ειρήνη Ράντου, υπάλληλος γραφείου Περιφερειάρχη Ι.Ν.,
• με αναπληρωματικό μέλος τον Νικόλαο Μπουμπαγιατζόγλου, υπάλληλο γραφείου
Περιφερειάρχη Ι.Ν.
Έργο της Επιτροπής είναι:
• Η παροχή κατευθύνσεων στον ανάδοχο.
• Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου από τον ανάδοχο, η
διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων.
• Η αξιολόγηση, η προσωρινή και οριστική παραλαβή του παραδοτέου και του έργου,
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης.

3. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων της Τεχνικής Υποστήριξης
Εφαρμογής (Υποπρόγραμμα Β – κωδικός Γ4) για το έτος 2020 με ενάριθμο κωδικό
2011ΕΠ02220000(ΣΑΕΠ 022/2).

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΡΟ∆Η ΚΡΑΤΣΑ – ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

 πηγή-https://www.documentonews.gr/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *