Mόρια: Ποιοι έκαψαν την κόλαση

213
ÐõñêáãéÜ íáðü ôá ìåóÜíõ÷ôá óå üëï ôïí ðñïóöõãéêü êáôáõëéóìü ôçò Ìüñéáò. ×éëéÜäåò ðñüóöõãåò êáé ìåôáíÜóôåò âñßóêïíôáé áõôÞ ôçí þñá Üóôåãïé, ìÝóá óôïõò äñüìïõò.Ç ðõñêáãéÜ îÝóðáóå ìåôÜ áðü åðåéóüäéá,üôáí áíáêïéíþèçêáí êñïýóìáôá êïñïíïúïý óôïí êáôáõëéóìü, ÔåôÜñôç 9 Óåðôåìâñßïõ 2020 (EUROKINISSI/ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÌÐÁËÁÓÊÁÓ)

Μόρια. Ένας τόπος που είχε γίνει συνώνυμο του στρατοπέδου συγκέντρωσης. Σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς 13.000 άνθρωποι ζούσαν εκεί: Φαγητό με βάρδιες, ύπνος με βάρδιες, ζωή με βάρδιες, μέσα στη λάσπη η οποία έλιωνε με τη ζέστη και πάγωνε με το κρύο. Όπως και οι πρόσφυγες, έλιωνε και πάγωνε η ύπαρξη τους.

Δεκάρικοι απάνθρωπου ανθρωπισμού από εκείνους που έφτιαξαν τη Μόρια κι έχουν όνομα. Υπέγραψαν φυλακο-συμβόλαια, εγκλώβισαν ανθρώπους, έχτισαν μια κόλαση.

 

H συνέχεια εδώ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ