Τα μυστικά για χρέη ως 50.000 ευρώ σε Δημόσιο και Τράπεζες

93

Διευκρινίσεις για την ένταξη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό (4469/2017) επιχειρήσεων με χρέη από 20.000 έως 50.000 ευρώ προς όλους τους πιστωτές (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, κ.λπ.) περιλαμβάνει εγκύκλιος που φέρει την υπογραφή του ειδικού γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), Φώτη Κουρμούση. Πρόκειται για τη λεγόμενη απλοποιημένη διαδικασία που προβλέπεται στο πλαίσιο του νόμου.

Υπενθυμίζεται πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για την υπαγωγή τους στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ (www.keyd.gov.gr), μέχρι τις 31.12.2018.

Από εκεί και πέρα, για να πάρει το «πράσινο φως» της ένταξης ο οφειλέτης αξιολογείται η βιωσιμότητά του. Ειδικότερα θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

Για περισσότερες διευκρινήσεις στον Ηλεκτρονικό Οδηγό WEBKORINTHOS.GR θα βρείτε τους καλύτερους φοροτεχνικούς της Κορινθίας

α) Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε 2 από τις 3 τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο ν. 4469/2017, και

β) Ο λόγος του συνόλου των προς ρύθμιση οφειλών κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2016, μετά την αφαίρεση του συνόλου των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, ποσοστού 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα και ποσοστού 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων [EBITDA – καθαρό αποτέλεσμα (μετά φόρων) + φόροι + αποσβέσεις + τόκοι] να είναι ίσος ή μικρότερος από 8.

Σημειώνεται πως οι πιστωτές έχουν το δικαίωμα να προβούν σε εξατομικευμένη αξιολόγηση βιωσιμότητας, προκειμένου να εκτιμήσουν την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη. Πιστωτής που κατέχει την πλειοψηφία επί του συνόλου των απαιτήσεων δεν προτείνει πρόταση ρύθμισης οφειλών στην περίπτωση που εκτιμήσει τον οφειλέτη ως μη βιώσιμο.

Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η υπαγωγή στην απλοποιημένη διαδικασία του μηχανισμού, στο πλαίσιο της εγκυκλίου παρατίθενται τα εξής δύο παραδείγματα.

Παράδειγμα 1

Οφειλέτης έχει συνολικές οφειλές προς Δημόσιο, ΚΕΑΟ και τράπεζες, κατά την ημερομηνία της αίτησης (π.χ. στις 28.2.2018), ύψους 80.000 ευρώ. Τα χρέη προς ρύθμιση στις 31.12.2016 μετά τις διαγραφές τόκων υπερημερίας, προσαυξήσεων και προστίμων ανέρχονται σε 40.000 ευρώ (10.000 ευρώ προς KEAO, 10.000 ευρώ προς Δημόσιο και 20.000 ευρώ προς τράπεζες). Το σύνολο των τόκων υπερημερίας, το 85% των απαιτήσεων από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και το 95% των οφειλών από πρόστιμα, έχει ήδη αφαιρεθεί και διαμορφώνεται σε 10.000 ευρώ.

Από τα οικονομικά του στοιχεία των τριών τελευταίων χρήσεων παρουσιάζει θετικά καθαρά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων: 5.000 ευρώ (2016), 4.800 ευρώ (2015) και 3.900 ευρώ (2014).

Ως εισόδημα λαμβάνεται το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του 2016 (δηλαδή τα 5.000 ευρώ), καθώς είναι μεγαλύτερο από το μέσο όρο των δύο θετικών καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων τόκων και αποσβέσεων από τις τρεις τελευταίες χρήσεις (2016 και 2015).

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές στις 31.12.2016, ύψους 40.000 ευρώ, και το ΕΒΙΤDA του 2016, ύψους 5.000 ευρώ, ο λόγος του συνόλου των υφιστάμενων οφειλών κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2016 προς το EBITDA ανέρχεται σε 8 και ο οφειλέτης κρίνεται βιώσιμος, καθώς πληροί και τα δύο κριτήρια βιωσιμότητας.

Πρόταση τυποποιημένης λύσης

Με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην απλοποιημένη διαδικασία και μετά τη διαπίστωση απαρτίας, τυχόν αντιπροτάσεις ρύθμισης οφειλών που κατατίθενται από τους συμμετέχοντες πιστωτές παράγονται με τυποποιημένο τρόπο.

Οταν η συνολική αξία της περιουσίας του οφειλέτη είναι τουλάχιστον 25 φορές μεγαλύτερη από τη συνολική οφειλή προς ρύθμιση, το Δημόσιο και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών ή να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών.

Τυχόν αντιπροτάσεις ρύθμισης οφειλών κατατίθενται από τους συμμετέχοντες πιστωτές και υποβληθείσες προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών ψηφίζονται θετικά εφόσον υπόκεινται στους ακόλουθους κανόνες:

1. Αφαιρούμενα ποσά ανά πιστωτή

α) το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα.,
β) ποσοστό 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση,
γ) ποσοστό 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των
φορέων κοινωνικής ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

2. Τρόπος ρύθμισης

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης πληροί τα προαναφερόμενα κριτήρια ρυθμίζει την οφειλή του σε ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ως εξής:
– Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης που θα προτείνεται δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό των 50 ευρώ ανά πιστωτή.
– Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των θεσμικών πιστωτών (π.χ. χρηματοδοτικοί φορείς, Δημόσιο, φορείς κοινωνικής ασφάλισης) δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις 120.
– Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των λοιπών ιδιωτών πιστωτών δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις 24.
– Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση πιστωτών οι οφειλές των οποίων προέρχονται από συμβάσεις παροχής εργασίας οποιουδήποτε τύπου δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τις 6.

Ο αριθμός των δόσεων είναι κοινός για κάθε μία κατηγορία πιστωτών (θεσμικοί και λοιποί ιδιώτες) εκτός των περιπτώσεων όπου:
– το πλήθος των δόσεων περιορίζεται λόγω του ορίου των 50 ευρώ ως ελάχιστη δόση ανά πιστωτή και
– η βασική οφειλή προς το Δημόσιο ή /και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν ξεπερνά το ποσό των 3.000 ευρώ ανά πιστωτή (μη προσμετρούμενων τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων οφειλών). Σε αυτή την περίπτωση οφειλών ο αριθμός των δόσεων αυτών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 36.
– Ο οφειλέτης μπορεί να προτείνει τη ρύθμιση των οφειλών του σε όλους τους θεσμικούς πιστωτές σε 12 ή λιγότερες άτοκες δόσεις.

3. Αριθμός δόσεων ρύθμισης

Για τον υπολογισμό του τελικού αριθμού δόσεων σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη. Προκειμένου να προσδιοριστεί η τελευταία λαμβάνεται υπόψη το 2,75% του ποσού που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη. Το 2,75% του ποσού αυτού συγκρίνεται με τη συνολική αρχική μηνιαία δόση.

Στην περίπτωση που το παραπάνω ποσό είναι μεγαλύτερο από τη συνολική αρχική μηνιαία δόση τότε η τελευταία αναπροσαρμόζεται ώστε να ισούται με το ποσό αυτό.

Ως αποτέλεσμα ο αριθμός των δόσεων μειώνεται και το επιπλέον ποσό κατανέμεται συμμέτρως στους θεσμικούς πιστωτές αναλόγως των απαιτήσεών τους.

Το σύνολο της καθαρής παρούσας αξίας των δόσεων πρέπει να ισούται με το σύνολο της οφειλής αφαιρουμένων:
α) του συνόλου των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα,

β) ποσοστού 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και

γ) ποσοστού 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Παράδειγμα 2

Οφειλέτης έχει συνολικά χρέη προς Δημόσιο, ΚΕΑΟ, και τράπεζες κατά την ημερομηνία της αίτησης (π.χ. στις 8.3.2018), ύψους 75.000 ευρώ. Οι οφειλές προς ρύθμιση στις 31.12.2016 μετά τις διαγραφές τόκων υπερημερίας, προσαυξήσεων και προστίμων ανέρχονται σε 45.000 ευρώ (12.500 προς KEAO, 22.500 προς Δημόσιο και 10.000 προς τράπεζες). Το σύνολο των τόκων υπερημερίας, το 85% των απαιτήσεων από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και το 95% των οφειλών από πρόστιμα έχει ήδη αφαιρεθεί και διαμορφώνεται σε 5.000 ευρώ.

Από τα οικονομικά του στοιχεία των 3 τελευταίων χρήσεων παρουσιάζει θετικά καθαρά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Ειδικότερα, στην τελευταία χρήση του έτους 2016 διαμορφώνονται σε 20.000 ευρώ, το 2015 σε 15.800 ευρώ και το 2014 σε 14.900 ευρώ.

Ως εισόδημα λαμβάνεται το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας χρήσης του 2016, ύψους 20.000 ευρώ, καθώς είναι μεγαλύτερο από το μέσο όρο των 2 θετικών καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων από τις 3 τελευταίες χρήσεις (2016 και 2015). Με αυτά τα δεδομένα, ο λόγος του συνόλου των υφιστάμενων οφειλών κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2016 προς το EBITDA ανέρχεται σε 2,25 και ο οφειλέτης κρίνεται βιώσιμος καθώς πληροί και τα δυο κριτήρια βιωσιμότητας.

Η μηνιαία δόση σε περίπτωση καταβολής 120 δόσεων με ενδεικτικό επιτόκιο ρύθμισης 6% ανέρχεται σε 499,59 ευρώ και προκύπτει βάσει του ποσού των προς ρύθμιση οφειλών 45.000 ευρώ, μετά τη διαγραφή του συνόλου των τόκων υπερημερίας, των προστίμων κατά 95% και των προσαυξήσεων κατά 85% συνολικού ποσού 5.000 ευρώ.

Για τον υπολογισμό του τελικού αριθμού δόσεων σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη. Γι’ αυτό το σκοπό λαμβάνεται υπόψη το 2,75% του ΕΒΙΤDA του έτους 2016, ύψους 20.000 ευρώ, που ανέρχεται σε 550 ευρώ, το οποίο είναι μεγαλύτερο από τη συνολική αρχική μηνιαία δόση 499,59 ευρώ, όπως αυτή προκύπτει βάσει της ρύθμισης των 45.000 ευρώ σε 120 δόσεις με μέσο επιτόκιο 6%. Επομένως, η συνολική μηνιαία δόση αναπροσαρμόζεται σε 550 ευρώ. Η διαφορά των 50,41 ευρώ κατανέμεται συμμέτρως στους θεσμικούς πιστωτές (Δημόσιο, ΚΕΑΟ και τράπεζες) ανάλογα με την απαίτησή τους και ο αριθμός των δόσεων μειώνεται αναλόγως.

ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ
ifentouri@e-typos.com

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ