Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνεδριάζει για τον νέο πρόεδρο του «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» & 16 σοβαρά θέματα

1024

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του
Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα
πραγματοποιηθεί την 12η Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
2. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
3. Έγκριση της αριμ. 9/16/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
4. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου, για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, για την υπόθεση αίτηση για τον καθορισμό προσωρινής τιμής
μονάδας αποζημίωσης και αναγνώριση δικαιούχων.
5. Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2023
6. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»
7. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ –
ΛΕΧΑΙΟΥ» (Α.Μ. 29/2022)
8. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) (μειωτικός) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» Αρ. μελέτης 16/2019
9. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ -ΛΕΧΑΙΟΥ» με αρ.
μελέτης 39/2021
10. Γνωμοδότηση για μετατόπιση παροχής δημοτικού φωτισμού
11. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ»
12. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ» (αρ. μελέτης 22/2020)
13. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση φωτεινών
σηματοδοτών & συνοδά έργα βεκτίωσης κόμβων Ξυλοκέριζας» (αρ. Μελέτης 8/2020)
14. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση φωτεινών
σηματοδοτών & συνοδά έργα βεκτίωσης κόμβων Γαλατακίου» (αρ. Μελέτης 63/2018)
15. Επιτροφή αχρεστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος στο Δήμο Κορινθίων
16. Επιστροφή αχρεστήτως καταβληθέντων ποσών (2) προνοιακού επιδόματος στο Δήμο Κορινθίων
17. Επιβολή δικαιώματος εμπορίας νερού & προστίμου λόγω μη καταβολής από 18-01-2022 έως 31-03-2023.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.